Välkommen till hemsidan för utbildning i hjärt-lungräddning av nyfödda barn, neonatal HLR

Information till dig som skall lära dig mer om Neonatal HLR

Viktigt information 2017-04-18!

Just nu håller vi på att utforma en ny teknisk lösning för NeoHLR-utbildningen (resp. CTG-utbildningen).

Under detta arbete kan problem uppstå med kunskapskontrollen i form av att det hänger sig eller på andra sätt inte fungerar som det ska. Om ni har problem med kunskapskontrollen rekommenderar vi att ni avbryter och avvaktar tills arbetet med den nya tekniska lösningen är klar. Arbetet förväntas vara klart i augusti 2017.

Vi beklagar de eventuella besvär det medför.

Hemsidan går igenom de aktuella riktlinjerna för neonatal HLR, och bakgrunden till dessa. Den som vill koncentrera sina studier till handläggningen av det asfyktiska barnet, eller som har begränsat med tid, går lämpligen direkt till genomgången av flödesschemat för neonatal HLR.

För den som vill fördjupa sig i ämnet finns även material om det friska barnet; om fosterfysiologi och den fysiologiska omställningen i samband med födseln; om riskfaktorer under graviditet och förlossning; om barn med särskilda tillstånd; samt om tekniker som behövs vid en neonatal HLR-situation. För att få ökad insikt rekommenderar vi att du börjar med avsnittet om det friska barnet (se innehållsförteckning i vänster marginal).

Innehållet är fokuserat på den neonatala HLR-situationen, och berör endast ytligt tillstånd som leder till eller resulterar av denna. För fördjupade kunskaper hänvisas till ”Asfyxi och neonatal HLR” (SFOG rapport 70, 2013), där de nationella riktlinjerna presenteras mer utförligt, samt till aktuella läroböcker och övriga referenser.

Avsikten är att materialet ska användas vid vidareutbildning av personal vid landets förlossnings- och neonatalenheter, samt vid motsvarande vårdutbildningar.  Hemsidan är öppen för allmänheten, men för att få tillgång till kunskapsprovet krävs en inloggning som erhålls från respektive arbetsgivare eller läroanstalt.

Bakom de nationella riktlinjerna och utbildningsmaterialet står yrkesorganisationerna för barnläkare, barnsjuksköterskor, barnmorskor, obstetriker och anestesiologer. Materialet på hemsidan har sammanställts av Gunnar Sjörs (redaktör, neonatolog), Anders Dahlström (neonatolog), Britta Wernolf (barnmorska), Annika Jeppsson (obstetriker), Terje Blomstrand (anestesiolog) och Agneta Rudberg (barnsjuksköterska).

Programmet innehåller upphovsrättskyddat material. Materialet på hemsidan www.neohlrutbildning.se får gärna användas i utbildningssyfte. Programmet ägs av Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) och tillhandahålls kostnadsfritt. Kliniker och utbildningsanstalter kan fritt skriva ut texter och bilder i programmet för användning i arbetet och undervisningen men innehållet får inte användas i kommersiellt syfte. Således. får t.ex. konsultfirmor eller andra programproducenter inte använda programmet eller delar av dess innehåll i sitt arbete.

Copyright © Patientförsäkringen LÖF samt – för de texter och bilder som är hämtade från www.ctgutbildning.se - Neoventa Medical AB 2013. Programmet använder inte cookies.

Programmet har finansierats av Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag och levererats av Neoventa Medical AB i samarbete med Bäwer och Nilsson AB.

Användningen av programmet är till största delar självförklarande. Om du har frågor eller synpunkter på programmet klicka på "Kontakt" och maila oss ditt ärende.

Lycka till med ett spännande och interaktivt lärande!

Informationen på www.neohlrutbildning.se är av utpräglad fackmannamässig karaktär och riktar sig till svenska läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal som arbetar med förlossning och nyfödda barn. Den är anpassad till svenska förhållanden och bygger på svenska riktlinjer.

Informationen på www.neohlrutbildning.se skall inte användas av andra än avsedd sjukvårdspersonal. Informationen är av generell karaktär och skall inte ersätta bedömning, behandling eller rådgivning av sjukvårdspersonal. Blivande föräldrar uppmanas att inte förlita sig på informationen på www.neohlrutbildning.se utan istället konsultera vården. Enskilda läkares eller barnmorskors texter på www.neohlrutbildning.se ger endast uttryck för respektive läkares eller barnmorskas uppfattning och skall inte uppfattas som konsensusdokument.

Patientförsäkringen LÖF, författare, redaktörer och övriga inblandade gör sitt bästa för att informationen på www.neohlrutbildning.se är uppdaterad, korrekt och i överensstämmelse med den medicinska vetenskapens ståndpunkt. Den medicinska vetenskapen utvecklas dock ständigt. Nya forskningsrön ändrar medicinsk behandling dagligen. Det kan därför inte garanteras att informationen vid varje tillfälle uppfyller ovan nämnda krav. Det kan inte heller garanteras att informationen är fri från skrivfel eller textbortfall. Berörd sjukvårdspersonal skall själva värdera informationen på www.neohlrutbildning.se och vid behov bekräfta informationen med andra källor innan den används som vägledning vid medicinsk rådgivning, behandling eller bedömning.

Patientförsäkringen LÖF, författare, redaktörer och övriga inblandade åtar sig inget ansvar för att bedömningar och vård handlingar baserade på informationen i programmet ger det resultat som angivits, eller ansvar gentemot tredje man för eventuell skada som uppstår som en följd av bedömningar och vård handlingar i enlighet med informationen. Patientförsäkringen LÖF förbehåller sig rätten att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till www.neohlrutbildning.se.