Indikationer för extra syrgas

  • Syresättning (SpO2) under angivna gränsvärden (<70% vid 3 minuter; <85% vid 5 minuter; respektive <90% 10 minuter efter födseln) trots effektiv ventilation.
  • Kvarstående hjärtfrekvens under 60 slag/minut och omätbar SpO2 trots effektiv ventilation.

 

Dosering
Extra O2 tillförs ”i lägsta möjliga halt”, och under så kort tid som möjligt. Syrgas titreras för att uppnå angivna gränsvärden, där syresättning rekommenderas att mätas preduktalt (höger hand). Rekommendationen baseras på en studie som visar hur SpO2 förändras hos friska, fullgångna barn under de första 10 minuterna efter födseln, se figur nedan.

Om extra syrgas tillförs bör den sänkas när SpO2 överstiger 95% för att undvika hyperoxi.

Om syresättningsvärden inte kan uppmätas och barnet är blekt eller har central cyanos med kvarstående bradykardi, trots adekvat neoHLR, har man ingen vägledning för syrgasdosering. I detta läge måste man utgå från att bradykardin kan bero på uttalad hypoxi och tillföra extra syrgas. Så snart SpO2-värden erhålls reglerar man syrgasdoseringen enligt rekommendation.

F24Diagram 
Normalvärden för syresättning (SaO2) för en grupp fullgångna, spontanandande barn utan tillförsel av extra O2 under de första 10 minuterna efter födseln. Kurvorna markerar 3:e, 10:e, 25:e, 50:e, 75:e, 90:e respektive 97:e percentilerna. Riktlinjerna för tillförsel av extra O2 följer ungefär den 25:de percentilen (Dawson et al Pediatrics 2010). 

.

 extrao2

Bakgrund
För det asfyktiska barnet spelar graden (och durationen) av syrebrist vid födseln en viktig etiologisk roll för omfattningen av de neurologiska skador som asfyxin kan medföra. Det har därför tidigare synts logiskt att snarast häva syrebristen genom att tillföra 100% O2 i andningsluften under neonatal HLR. Studier har dock visat en minskad dödlighet om ventilation initieras med rumsluft istället för med 100% O2.
Flertalet asfyktiska, fullgångna barn föds utan lungsjukdom. För dessa barn är syrehalten i luft (21% O2) tillräcklig för att snabbt normalisera det cirkulerande blodets syrsättning när barnet får adekvat hjälp med att ventilera lungorna och etablera lungvolym, dvs fylla lungorna med luft. 

Enstaka barn kan ha problem med att genomgå den normala omställningen med sjunkande kärlmotstånd i lungkretsloppet vid födseln. Vanligen handlar det om att förloppet fördröjs något, men ibland kan kärlmotståndet förbli förhöjt – med shuntning höger-vänster över ductus arteriousus – så att barnets SpO2 inte stiger trots fungerande ventilation. Dessa barn kan svara med sjunkande kärlmotstånd om O2-tillförseln ökas tills barnets syresättning normaliseras.