Den kliniska bild som uppstår vid asfyxi - d.v.s.upphävt eller kraftigt nedsatt gasutbyte över placenta (efter födseln lungorna) – leder till brist på syre och ökade halter av koldioxid och vätejoner i blodet. Här följer en kort beskrivning av hur det asfyktiska förloppet påverkar den kliniska bilden direkt efter födseln. Bildserien bygger på djurexperiment från 60-talet, och har visats ge en god beskrivning av hur den kliniska bilden hos fostret/det nyfödda barnet utvecklas under en renodlad, akut intrauterin asfyxiepisod.

Notera särskilt skillnaden mellan primär och sekundär/terminal apné. Det är i realiteten mycket svårt att vid födseln veta i vilken typ apné barnet befinner sig. Därför ska alla barn med andningsuppehåll eller otillräcklig andning förutsättas vara i terminal apné och få aktivt andningsstöd tills de etablerat en stabil egenandning.

 

Initial stressreaktion

b2Bild1

Om gasutbytet över placenta plötsligt upphör reagerar fostret först med en några minuter lång stressreaktion, med ökade andningsansträngningar, ökat blodtryck och ökad puls. Särskilt fullgångna eller överburna barn kan även reagera på stressen med mekoniumavgång och riskerar då att sedan dra ner det med mekonium tillblandade fostervattnet i lungorna – mekoniumaspiration.

Primär apné

b2Bild2Med tilltagande hypoxi och acidos påverkas fostrets andningscentrum så att andningen upphör. Initialt påverkas främst hjärtats variabilitet, men efter hand leder asfyxin även till bradykardi. Hjärtats kontraktilitet är dock fortfarande god, varför blodtrycket påverkas endast marginellt. Ett barn som vid födseln befinner sig i denna primära apné svarar oftast på yttre stimuli, och kräver vanligen ingen eller endast en kortare period av ventilation.

Gasping

b2Bild3Vid fortsatt upphört gasutbyte efterträds den primära apnén av en period av oregelbunden andning med kippande djupa andetag, så kallad gasping. Barnet är nu neurologiskt påverkat med sänkt tonusoch cirkulationen påverkad med låg puls, upphävd variabilitet och sjunkande blodtryck.

Sekundär (terminal) apné

b2Bild4Därefter inträder ett andra andningsuppehåll, den sekundära eller terminala apnén, under vilken hjärtfrekvens och blodtryck fortsätter att sjunka. Hjärtfrekvensen sjunker till <60, varefter det främst är hjärtats kontraktilitet som påverkas, så att pulsamplituden successivt blir allt lägre. Tonus är tydligt sänkt. Risken för bestående neurologiska skador ökar ju längre den terminala apnén varar. Om effektiv ventilation påbörjas tidigt under den sekundära apnén svarar barnet först med stigande hjärtfrekvens. Efter en stunds ventilation återkommer först den oregelbundna andningen (gasping), för att vid fortsatt väl genomfört andningsstöd övergå i regelbunden spontanandning. Det är viktigt att ventilationen inte avbryts under perioden med återkommen gasping, eftersom barnet då ännu inte har återhämtat sig tillräckligt för att orka upprätthålla regelbunden egenandning, utan riskerar att återfalla i apné. Andningsstödet skall därför alltid fortsätta tills barnet har en kraftfull och stabil egenandning. Om den terminala apnén varat längre, så att barnets blodgenomblödning är låg, krävs – förutom väl genomför ventilation – även cirkulationsstöd i form av thoraxkompressioner, samt eventuellt tillförsel av adrenalin.

Asystoli

b2Bild5Om den asfyktiska situationen fortsätter utan att fostret/barnet får tillgång till neonatal HLR fortsätter den terminala apnén och hjärtats kontraktilitet minskar efterhand. Slutligen slutar hjärtat att slå och barnet avlider i en asystoli.

I den renodlade, djurexperimentella situationen tar det mellan 20 och 30 minuter från det att navelsträngsflödet upphör tills asystoli inträder. I klinisk verklighet är det dock sällsynt med sådana plötsligt inträdande, totala avbrott i gasutbytet. I de flesta fall av kliniskt betydelsefull asfyxi har fostret/barnet genomgått upprepade hypoxi- och stressperioder under en mer eller mindre lång tidsrymd, avslutat med den hypoxi och stress som förlossningens avslutning alltid medför. Vidare påverkas barnets förmåga att klara sådana stress- och hypoxiperioder av eventuella infektioner eller andra händelser tidigare under graviditeten – se avsnittet Riskfaktorer för kronisk asfyxi.

I praktiken är det mycket svårt att bedöma asfyxins svårighetsgrad när barnet är nyfött. Även initialt till synes mycket medtagna barn svarar ofta snabbt på adekvat ventilation, samtidigt som barn som initialt verkar ha en lindrig asfyxi senare kan visa en mer uttalad neurologisk påverkan.

 

Nu är det här avsnittet slut. Klicka på länken nedan eller använd menyn för att fortsätta: