I en neonatal HLR-situation är det viktigt att ha kontroll över barnets kroppstemperatur. Man ska sträva efter att hålla kroppstemperaturen 36,5-37,5 ℃.

I den akuta situationen kan nedkylning medföra att omställningen vid födseln fördröjs på grund av kvarstående förhöjt motstånd i lungans blodkärl och att barnets asfyxi därigenom förlängs. 
Det är även viktigt att undvika förhöjd kroppstemperatur, eftersom hypertermi medför ökad risk för neurologisk skada.

Se till att barnbordets strålvärmare och undervärme är på och inställda på korrekt effekt. Omge barnet med ett ”bo” och se till att huvudet är täckt med mössa eller duk, samt fäll upp bordets sidoskydd för att minska barnets strålvärmeförluster.

Vid allvarlig asfyxi kan senare behandling med kontrollerad hypotermi vara aktuell. Denna behandling inleds dock först sedan barnets asfyxi hävts och den initiala stabiliseringen av barnet avslutats. Beslut om behandling med hypotermi tas enligt de nationella riktlinjerna i samråd med behandlande enhet. Se vidare ”Initial vård efter asfyxi”.

 

Utrustningens funktion och inställningar skall kontrolleras enligt lokalt beslutade rutiner, vanligen dagligen, och utförd kontroll signeras.

 • tidur (Apgar-klocka)
 • förvärmt barnbord
 • varma dukar 
 • stetoskop (2 st)
 • sug och katetrar i flera storlekar 
 • utrustning för navelvenskateterisering, pvk och intraosseös infart
 • provtagningsutrustning
 • kuvös eller transportkuvös, förvärmd

Ventilationsutrustning:

 • inkopplad gasblandare för syrgas och luft, med flödesregulator
 • andningsmasker i 2 storlekar i dubbel uppsättning
 • Larynxmask för nyfödd
 • T-stycke (NeoPuff™) med förinställt insufflations- och expirationstryck enligt lokal anvisning
 • Mask och blåsa
 • laryngoskop, laddade och funktionskontrollerade (2 st med raka blad, 7.6 och 10 cm, samt färska reservbatterier)
 • tuber och kopplingsstycken (tub storlekar 2.0, 2.5, 3.0, 3.5)
 • material för fixering av trakealtub

Utrustning för övervakning:

 • EKG monitor med förkopplade elektroder
 • pulsoximeter inklusive sensorer och tillbehör för fixering
 • termometer alt temperaturprobe för mätning av hud- eller kroppstemperatur
 • utrustning för att mäta CO2 i utandningsluft (för att kontrollera tubläge)

Läkemedel:

 • adrenalin 0.1 mg/ml
 • NaCl 9 mg/ml

bildB28

Barnbordet - platsen för neonatal HLR