Indikationer för transport av nyfödd

 Vad som utgör indikation för att transportera ett mer eller mindre sjukt nyfött barn varierar givetvis beroende på var barnet för närvarande vårdas. Transport av nyfödda barn sker i huvudsak av tre skäl:

1: Barnets vårdbehov kan inte tillgodoses på den enhet barnet vårdas.

2: Barnet vårdas för närvarande vid specialenhet men vårdbehovet kan nu tillgodoses på sjukhus närmare hemmet. 

3: Platssituation på den enhet barnet vårdas medför att behöver barnet flyttas.

 Utöver vad som är indikation för att transportera behöver det också tas ställning till inom vilken tidsram transport bör ske. Avseende transportpersonalens kompetens hänvisas till det avsnittet.

 

Tidsram kan beskrivas enligt nedan:

Omedelbar: Så snart det är möjligt. Barn med allvarlig sjuklighet och vars vårdbehov ej kan tillgodoses där barnet för närvarande vårdas.

Akut: Transporten ska påbörjas Inom 6 timmar. Barn med måttlig till allvarlig sjuklighet med behov av vård som inte erbjuds på aktuell enhet.

Planerad: Tidpunkten är inte avgörande. Vanligen återtransport av ett fortsatt vårdkrävande men stabilt barn från högre vårdnivå till hemortskliniken. 

 

Följande ställningstaganden bör ske för alla barn som behöver neonatalvård:

  1. Kan vårdbehovet tillgodoses här nu? Vid rimlig försämring?
  2. Även om vårdnivån är adekvat, finns tillräckliga personalresurser tillgängliga?
  3. Kan barnet få en likvärdig vård på sitt hemsjukhus?

Om svaret är nej på fråga 1 och/eller 2, alternativt ja på fråga 3 bör transport ske till annan avdelning, inom vad som bedöms som lämplig tid och med adekvat kompetens hos medföljande personal.

transport flyg