Tillväxthämning

Foster som inte vuxit normalt har en sämre förmåga att klara den påfrestning som en förlossning innebär.

Infektion

Maternell feber under förlossningen är en oberoende riskfaktor för neonatal död, neonatala kramper och bestående hjärnskada. Om mamman har feber reduceras fostrets förmåga att försvara sig mot hypoxi på ett markant sätt. Infektion hos fostret kan förekomma utan att mamman har några infektionstecken.

PPROM (preterm premature rupture of membranes)

Mellan 25 och 30% av alla förtidsbörder startar med spontan för tidig vattenavgång, ofta av oklar anledning - studier visar att subklinisk infektion är en vanlig utlösande faktor. Vid långvarig vattenavgång ökar risken för fetal och/eller maternell infektion. Även vid långvarig vattenavgång i fullgången tid ökar risken för infektion hos fostret.

Diabetes mellitus

Diabetes hos modern under graviditet medför ökad frekvens av spontana missfall, intrauterin fosterdöd samt ökad risk för missbildningar hos barnet. Den sekundära hyperinsulinemin hos barnet medför accelererad tillväxt under fostertiden.

Högt BMI

Övervikt och fetma under graviditet leder till ökad risk för missbildningar och för tidig födsel. Det finns ett samband mellan fetma hos modern i tidig graviditet och ryggmärgsbråck, hjärtfel, och gomspalt. Även risken för gestationsdiabetes, graviditetsinducerad hypertoni, preeklampsi och eklampsi är ökad hos den överviktiga gravida kvinnan.

figurD4

Risken för neonatala komplikationer ökar vid högt maternellt BMI