Vid 1, 5 och 10 minuters ålder bedöms barnet enligt Apgar (hjärtfrekvens, andning, hudfärg, muskeltonus, retbarhet), utan att i onödan interferera i kontakten mellan barn och mor. Därefter fortsätter barnmorskan att övervaka barnets tillstånd. Barnet ligger oftast hud-mot-hud hos modern (eller partnern) de första timmarna efter förlossningen. 

Utöver den fortlöpande tillsynen gör barnmorskan flera aktiva bedömningar, i minst 2 timmar efter förlossningen, utan att i onödan störa barnet i dess anknytningsprocess med föräldrarna.

Föräldrarna informeras om de vitala parametrar för att själva kunna vara uppmärksamma på eventuella förändringar hos barnet. Efter förlossningen är föräldrarna är ofta trötta  och många har också begränsad erfarenhet av barn, så huvudansvaret ligger hos vårdpersonalen. För att tidigt upptäcka eventuella tecken på allvarlig försämring under timmarna efter födseln (förekomst 0,2-3/10 000) är det viktigt att ansvarig personal fortlöpande bedömer barnets tillstånd under denna tid.

bildC5

Sedan barnet placerats hud-mot-hud på moderns bröst bedöms dess tillstånd fortlöpande under den fortsatta vården, utan att i onödan störa vare sig barn eller moder.