Stabilisera barnet inför transport

Andning och luftväg

De åtgärder som kan bli aktuella utgår ifrån barnets behov, förväntat sjukdomsförlopp, transportavstånd och transportmedel. Målet är att säkerställa och bibehålla fria luftvägar, god syresättning och ventilation.  Ett barn som CPAP-/respiratorvårdas före transport och överflyttas till transportkuvösen byter i regel respirator. Kontrollera den nya respiratorns inställningar och ägna tid åt att se hur barnet klarar omställningen.

Cirkulation, nutrition och infarter

För att optimera barnets nutrition och cirkulation kan det vara nödvändigt med olika infusioner. Fungerande infarter för injektioner, infusioner fixeras noga.  Så mycket som möjligt av infusionsslangarna bör läggas inne i kuvösen (minskar risken för nedkylning samt att man fastnar i något). Tveksamma infarter byts.

Temperatur, barnets position och smärt-/stressreducering

Man bör sträva efter att barnet har normal kroppstemperatur före överflyttning till transportkuvösen undantag barn under aktiv/passiv kylbehandling. Kontinuerlig temperaturmonitorering är att föredra men det är även viktigt att övervaka temperaturen i transportkuvösen. Barnet placeras ihopkrupet läge, gärna i ett bo stödrullar runt v.b samt fixeras. Detta minskar värmeförluster och verkar stressreducerande. Smärttillstånd behandlas före avresa och profylaktiskt smärtbehandling övervägs.

Genom optimal stabilisering av barnets vitala funktioner och goda förberedelser inför transporten kan antalet interventioner under själva transporten minimeras.

Journalhandlingar

Säkerställ att barnet är id-märkt och att aktuella journalhandlingar överlämnas till mottagande enhet.  

Familjecentrerad vård inför transport

Målet är att minimera separation under transporten mellan föräldrar och barn. Genom ett gott bemötande, god kommunikation och information samt aktivt deltagande från föräldrarna så påbörjas anknytningsprocessen till barnet. I den mån det går är det bra om någon av föräldrarna kan medfölja i transporten.

Om föräldrarna inte kan följa med så är det bra om de kan få möjlighet till hud mot hud, byta blöja, ta en temp samt vara med vid förflyttning av barnet. Påminn gärna föräldrarna om att de kan fotografera och lämna med något personligt föremål. Att lämna transportteamets telefonnummer kan hjälpa till med att minska föräldrarnas oro med information om att telefonen i perioder kan vara avstängd, som under flygning.

transport förberedelse1

Föräldrarna är med och förbereder inför transport

transport förberedelse2

Minimera separation