Den neonatala och ibland intensivvårdskrävande patienten är många gånger i behov av transport inom sjukhuset, något som benämns intrahospital transport. I likhet med externa transporter är även dessa riskfyllda och patienten kan i vissa fall behöva avancerad medicinsk behandling och högteknologisk utrustning. Vanliga komplikationer i samband med transport är hypotermi, desaturation och ökat behov av ventilationsstöd.

Inför alla transporter inom sjukhuset skall medicinskt ansvarig läkare bedöma om patienten är transportabel och vilka resurser som behövs under transporten.

Alla sjukhus med förlossnings- och/eller barnsjukvård bör ha färdiga rutiner för handläggning av nyfödda barn i behov av transport till annan enhet. Transporterna bör bemannas av personal med god kompetens och erfarenhet av att ta hand om sjuka nyfödda barn, väl förtrogna med gällande transportrutiner (utrustning, regler i aktuella transportfordon, kommunikation etc). 

Alla transporter skall utföras av personal som kan hantera oförutsedda händelser, göra bedömningar och utföra de eventuella medicinska åtgärder som krävs, samt kunna hantera den medicintekniska utrustningen.

Neonatal transport kräver ett strukturerat arbetssätt för att behålla en god patientsäkerhet. Nedanstående schematiska bild illustrerar de olika viktiga momenten under en transport. 

transport schema