Nedan finns flödesschemat för neonatal HLR att ladda ner. Dessutom finns ett förslag till arbetsblad för journalföring under den akuta neonatala HLR-situationen, samt ett förslag till transportjournal (2 sidor), vars utformning är anpassad så att de uppgifter som ska föras in i det nationella transportregistret SNQ transport (www.snq.se) efterfrågas. Transportjournalen kan således användas både som journal och som protokoll för transportregistret. Från den 1 januari 2013 ska samtliga transporter av nyfödda mellan sjukvårdsenheter registreras i SNQ transport.

Flödesschema för neonatal HLR

Arbetsblad vid neonatal HLR

SwEPIQ Transportjournal 2021

 

Avvikelser i svensk neoHLR-riktlinje jämfört med  internationella riktlinjer

Riktlinjerna bygger på de riktlinjer som utfärdats av European Resuscitation Council (ERC), i samarbete med ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation) 2020-21. Vissa avvikelser finns i den svenska riktlinjen. Den mest centrala avvikelsen rör tidpunkten för bedömning av hjärtfrekvens som i de svenska riktlinjerna görs efter inledd ventilation istället för före.

Detta motiveras av:

  • att det är viktigt att inte fördröja start av ventilation på alla barn med otillräcklig eller upphörd andning (apné) genom att förlora tid med att försöka fastställa hjärtfrekvensen
  • att en sänkt initial hjärtfrekvens vanligen normaliseras snart efter inledd ventilation.

Övriga avvikelser från ERCs riktlinjer är:

  • svenska riktlinjer innefattar inte 5 initiala inblåsningar med efterföljande utvärdering, utan ventilationsstart rekommenderas utan avbrott för utvärdering
  • svenska riktlinjer rekommenderar en ventilationsfrekvens på 60/min, ERC rekommenderar 30 inblåsningar/min
  • barnet bör erhålla adekvat och väl genomförd ventilation under 60 sekunder innan thoraxkompressioner inleds. I ERCs rekommendation anges 30 sekunder som tidsram
  • I ERCs rekommendation skall syrgasnivå ökas till 100 % då hjärtkompressioner påbörjas. I svenska riktlinjer hänvisas till syrgastitrering utifrån uppmätt saturation. Däremot har målvärdena för uppnådd saturation under de första 10 minuterna höjts i enlighet med ERC´s riktlinje