Bedömning enligt Apgar är ett hjälpmedel för att på ett standardiserat sätt kunna avgöra vilka barn som behöver mer hjälp vid omställningen till livet utanför uterus. Poängskalan utvecklades på 50-talet i New York av Virgina Apgar och har fått stort genomslag, så att den nu används världen över. Den är enkel att utföra och kräver inte tillgång till teknik. Bedömningen innehåller 5 parametrar som vardera ger 0 till 2 poäng (således sammantaget högst 10 poäng vid varje bedömningstillfälle) och utförs vid 1, 5 och 10 minuters ålder på alla nyfödda barn, samt därefter var 5:e minut vid fortsatt neonatal HLR. Även för det friska barnet sker efter 10 minuters ålder fortlöpande bedömning av motsvarande parametrar, men utan poängsättning.

  0 poäng 1 poäng 2 poäng
Hjärtfrekvens Ingen <100 >100
Andning Ingen Otillräcklig God, skrik
Hudfärg Blek, cyanos Perifer, cyanos Rosig
Muskeltonus Slapp Nedsatt Aktiv
Retbarhet Ingen Grimaser Nyser

Bedömningen av Apgar sker i normalfallet när barnet ligger hos mamma – eller andra föräldern- utan att störa den tidiga anknytningen. 
Apgarbedömningen utgör en ögonblicksbild av barnet, varför det är viktigt att bedömningarna sker vid rätt tidpunkt. Sambandet mellan Apgarpoäng och barnets framtida utveckling är svagt, utom vid extrema värden. Apgarpoängen kan därför aldrig utgöra grund för prognos eller klinisk handläggning. Med åren har delar av Apgarbedömningen blivit mindre relevanta, varför justerade versioner har föreslagits. Den ursprungliga versionen är dock så etablerad globalt att den hittills inte har ersatts i klinisk praxis.

bildC6

Bilden visar Virginia Apgar (1909 -1974, professor i anestesiologi) publicerade 1953 det bedömningsverktyg av det nyfödda barnets tillstånd som nu används över hela världen

Apgarbedömning: Hjärtfrekvens

Det nyfödda barnets hjärtfrekvens uppskattas i normalfallet genom att man bedömer barnets generella tillstånd, samt vid behov genom att hålla handen mot barnets bröstkorg. Ett barn som skriker och andas bra, med god tonus, förutsätts även ha en normal hjärtfrekvens. I samband med att barnet lyfts och läggs upp på moderns bröst bör dock barnmorskan aktivt känna efter att hjärtfrekvensen är normal. Det nyfödda barnets hjärtfrekvens ligger normalt mellan 110 -150 slag/min, och är alltså samma som under fostertiden.

Barnet får:

 1. 0 poäng om hjärtslag saknas
 2. 1 poäng om hjärtfrekvensen är under 100 slag/minut
 3. 2 poäng om hjärtfrekvensen är över 100 slag/min

Normalt får ett nyfött barn 2 poäng vid 1, 5 och 10 minuters ålder.

  0 poäng 1 poäng 2 poäng
Hjärtfrekvens Ingen <100 >100
Andning Ingen Otillräcklig God, skrik
Hudfärg Blek, cyanos Perifer, cyanos Rosig
Muskeltonus Slapp Nedsatt Aktiv
Retbarhet Ingen Grimaser Nyser

Apgarbedömning: Andning

Bedömningen av andningens kvalitet är central för det primära omhändertagandet. Vid bedömningen kontrolleras: 

 • om barnet andas
 • hur effektivt barnet andas
 • om andningen är tillräckligt stark

Barnet får:

 • 0 poäng vid ingen egen andning
 • 1 poäng vid otillräcklig andning
 • 2 poäng vid god andning, vilket oftast innebär en andningsfrekvens mellan 40 – 60 andetag/minut och/eller att barnet skriker.

Normalt får ett nyfött barn 2 poäng vid 1, 5 och 10 minuters ålder.  Observera barnets andning under en hel minut, eftersom nyfödda normalt andas med en viss oregelbundenhet. Bedöm även hur barnet andas, så att det sker utan ansträngning, indragningar eller näsvingespel

  0 poäng 1 poäng 2 poäng
Hjärtfrekvens Ingen <100 >100
Andning Ingen Otillräcklig God, skrik
Hudfärg Blek, cyanos Perifer, cyanos Rosig
Muskeltonus Slapp Nedsatt Aktiv
Retbarhet Ingen Grimaser Nyser

Apgarbedömning: Hudfärg

Vid bedömning av hudens färg är det främst om barnet är blekt och/eller har en central, bestående cyanos som har klinisk betydelse. Ett uttalat blekt barn (med eller utan cyanos) har antingen genomgått en svår förlossning eller (betydligt mindre ofta) förlorat en väsentlig blodvolym. Central cyanos kan orsakas av bland annat lungsjukdom, försenad omställning av fostercirkulationen eller hjärtfel, men även bero på högt blodvärde hos ett friskt barn. Barn med avvikande hudfärg bör snarast bedömas ingående, vanligen tillsammans med tillkallad barnjour. 

Barnet får:

 • 0 poäng vid blekhet eller generell, central cyanos
 • 1 poäng vid perifer cyanos
 • 2 poäng vid generellt rosig hudfärg

Normalt får ett nyfött barn 1 poäng vid 1 minuts ålder (med avdrag för perifer cyanos), och 2 poäng vid 5 och 10 minuters ålder. De flesta barn är under en längre tid efter förlossningen cyanotiska perifert, men rosiga centralt.

  0 poäng 1 poäng 2 poäng
Hjärtfrekvens Ingen <100 >100
Andning Ingen Otillräcklig God, skrik
Hudfärg Blek, cyanos Perifer, cyanos Rosig
Muskeltonus Slapp Nedsatt Aktiv
Retbarhet Ingen Grimaser Nyser

Apgarbedömning: Muskeltonus

Muskeltonus är, tillsammans med andningen, den tydligaste indikatorn på hur påverkat det nyfödda barnet är efter födseln. Ett barn som har nedsatt tonus, men förefaller andas bra, bör genomgå en utökad initial bedömning, eventuellt kompletterad med mätning av syresättningen och därefter observeras noggrant under fortsatt vård hud-mot-hud på moderns bröst.

Barnet får:

 • 0 poäng när det är slappt och inte rör sig
 • 1 poäng vid nedsatt tonus och dämpade kroppsrörelser
 • 2 poäng vid normal tonus och aktiva kroppsrörelser

Normalt får ett nyfött barn 2 poäng vid 1, 5 och 10 minuters ålder. Många gånger räcker det med att titta på barnet för att bedöma dess tonus. Vid tveksamhet sker bedömning genom att barnmorskan håller barnet och avgör tonus.

  0 poäng 1 poäng 2 poäng
Hjärtfrekvens Ingen <100 >100
Andning Ingen Otillräcklig God, skrik
Hudfärg Blek, cyanos Perifer, cyanos Rosig
Muskeltonus Slapp Nedsatt Aktiv
Retbarhet Ingen Grimaser Nyser

Apgarbedömning: Retbarhet

Enligt Virginia Apgars ursprungliga beskrivning ska barnets retbarhet bedömas genom sugning i mun/näsa, något som förr utfördes rutinmässigt på alla nyfödda i västvärlden. Barnets reaktion på sugningen var starkt kopplad till dess tonus. Emellertid är sugning i normalfallet en onödig och för barnet en obehaglig åtgärd, som dessutom  kan utlösa en vagal reaktion med apné och bradykardi som följd. Nyfödda barn ska därför inte sugas i de övre luftvägarna. I dag bedöms ”retbarhet” som en skattning av barnets reaktion på stimuli, och saknar sannolikt egentligt egenvärde. Bedömningen utförs främst för att Apgarbedömningen ska vara komplett.

Barnet får:

 • 0 poäng vid ingen reaktion
 • 1 poäng vid grimas (idag: svag reaktion)
 • 2 poäng vid nysning (idag: normal reaktion)

Normalt får ett nyfött barn 2 poäng vid 1, 5 och 10 minuters ålder.

  0 poäng 1 poäng 2 poäng
Hjärtfrekvens Ingen <100 >100
Andning Ingen Otillräcklig God, skrik
Hudfärg Blek, cyanos Perifer, cyanos Rosig
Muskeltonus Slapp Nedsatt Aktiv
Retbarhet Ingen Grimaser Nyser

Här kan du se en film som sammanfattar de första tio minuterna i ett nyfött barns liv. Syftet med den 3 minuter långa filmen är att ge en bild av hur den normala omställningen till livet utanför livmodern ser ut. Titta gärna på den flera gånger för att upptäcka detaljer hos barnet, och observera särskilt hur barnets hudfärg förändras under filmen. Sedan filmen producerades har handläggningen i samband med avnavling ändrats, men budskapet i filmen är fortfarande relevant.

På de följande sidorna ges en översiktlig genomgång av handläggningen under det friska barnets första minuter i livet. Rutinerna kan variera något mellan landets olika förlossningsenheter, men grundprinciperna är gemensamma

 

Nu är det här avsnittet slut. Klicka på länken nedan eller använd menyn för att fortsätta: