Revivator – inom sjukvården ofta kallad ”mask-och-blåsa” eller ”andningsblåsa/andningsballong” – finns som reserv vid alla barnbord, och används även på avdelningar där nyfödda och små barn vårdas.  Revivatorns blåsa är självexpanderande, vilket innebär att den inte kräver gasflöde för att fyllas.

För att minska risken för tryckskador på lungan är revivatorn utrustad med en övertrycksventil (4) som öppnar vid omkring 35 cm H2O. Ventilen kan blockeras för att tillåta högre inblåsningstryck. Observera att trycket i luftvägarna då kan bli lika högt som man trycker ihop blåsan med, om inget luftläckage skulle ske från masken. Ventilation med stängd övertrycksventil får därför endast göras i särskilda situationer, och med kunskap om att man ska vara ganska nätt på handen och enbart trycka så att bröstkorgen höjer sig ”lagom” mycket. Mycket luft kan även blåsas ner i ventrikeln vid ofri luftväg.
Det är förstås särskilt viktigt att undvika överdrivna inblåsningstryck när revivator används för ventilation via trakealtub, speciellt vid omhändertagandet av för tidigt födda barn eftersom detta tryck är det tryck som blir topptrycket i lungorna och bl a kan orsaka pneumothorax.

 

Funktionskontroll

Utrustningens funktion bör kontrolleras dagligen enligt lokala anvisningar. Även innan utrustningen används bör funktionskontroll utföras:

  1. kontrollera att gas blandaren är inställd på luft (21% O2). När blandare inte används ska O2-tillförseln vara avstängd
  2. ställ in flöde (mellan 8-10 liter/min) på flödesmätaren
  3. håll masken (3) tätt mot hårt underlag (eller håll för hålet i masken med ett behandskat finger) och komprimera blåsan. Övertrycksventilen (4) ska släppa
  4. blockera övertrycksventilen (4) och tryck på blåsan. Det ska då bli tvärstopp när man trycker. Om blåsan kan komprimeras föreligger läckage och ventilen måste då åtgärdas eller andningsblåsan bytas ut.

 

Tillförsel av extra syrgas via revivator

Eventuell extra syrgas tillförs via revivatorns sidoport (2), och blandas i reservoaren med insugen luft från omgivningen. För att uppnå ökad syrgaskoncentration i en revivator måste det sitta på en reservoirblåsa, annars sugs vanlig rumsluft in i andningsblåsan ”bakvägen”.

 

Revivator

 Revivator med reservoar

Revivator F2a ersättare