Vid ECMO (extrakorporeal membran oxygenering) ansluts barnets cirkulation till en extern utrustning som syresätter blodet och minskar dess koldioxidhalt, varigenom barnets lungor och andning avlastas.

Indikation: Svår lungsjukdom (t ex mekoniumaspiration, medfödd pneumoni eller diafragmabråck) där barnet inte kan ventileras och/eller syrsättas adekvat i respirator.

Handläggning: Samråd gärna med neonatalbakjour på regionklinik inför ställningstagande till eventuell ECMO-behandling, även om optimal handläggning och behandling tills ECMO-teamet anländer.

Kriterier för ECMO-behandling:

  1. akut reversibel lungsvikt med eller utan cirkulationssvikt/organsvikt
  2. födelsevikt >1,5 kg
  3. gestationsålder >32 veckor
  4. oxygenation index >40, beräknat enligt:

        [medelluftvägstryck (cm H2O) x  FiO2(%)] / [PaO2 (kPa) x 7,5]

Exklusionskriterier:

  1. intrakraniell blödning (ICH) grad 3-4
  2. flera veckors övertrycksventilation

Kontakt och information:

Kontaktuppgifter till ECMO-jour samt mer information finns på ECMO-enhetens hemsida, där det även finns ett PM för om hur man förbereder en patient inför ECMO.

1

I ECMO sker ventilation med eliminering av koldioxid och syresättning med hjälp av
en modifierad hjärt-lungmaskin, varigenom barnets lungor får tillfälle att vila och läkas

 

Nu är det här avsnittet slut. Klicka på länken nedan eller använd menyn för att fortsätta: