Effektiv och fungerande ventilation är helt avgörande vid omhändertagande av nyfödda barn med apné eller otillräcklig andning.

Påbörja ventilationen med luft, 21 % O2, och utvärdera ventilationen. Vid fungerande ventilation etableras ett fungerande gasutbyte. Ibland behöver man öka syrgaskoncentrationen för att syresättningen i blodet ska stiga till adekvata nivåer.

Syresättning mäts i höger hand (preduktalt). Tillförsel av extra syrgas ges om syresättningen är < 70 % vid 3 min, <85 % vid 5 min och <90 % vid 10 min. Har man en stigande saturation kan man avvakta med att tillföra extra syrgas.

När saturationen stiger över 95%, sänk syrgaskoncentrationen successivt.

 

Extra syrgas

Flödesschema