Om barnet trots minst 20 minuters fullgott genomförd neoHLR inte har någon hjärtaktivitet (verifierat med EKG), kan ansvarig läkare överväga att avbryta HLR-insatsen. Inför detta ställningstagande ska läkaren samråda med annan läkare och medlemmar i teamet. Det är eftersträvansvärt att detta sker i samförstånd med barnets närstående, och att vården avslutas med barnet i föräldrarnas famn. HLR-insatserna kan fortgå under tiden som detta arrangeras.

Om barnet har puls, men saknar egenandning och uppvisar tecken på uttalad neurologisk påverkan vid 30 min ålder är prognosen oftast bister. Barnet bör då föras över till neonatalavdelning. Den fortsatta handläggningen sker därefter i samråd med erfaren bakjour vid barnklinik, alternativt neonatalbakjour på regionklinik. Vården utformas i samråd med barnets föräldrar.