Förutom akuta komplikationer under förlossningen kan ett flertal tillstånd hos mor och/eller foster bidra till att asfyxi utvecklas. I de flesta fall av svår asfyxi kan dock ingen säker, enskild orsak identifieras.

Intrauterin asfyxi kan delas in i kronisk och akut, men gränsen är sällan helt tydlig.

Kronisk asfyxi uppkommer successivt på grund av bristande placentafunktion. Risken är ökad vid tillväxthämning och maternell sjukdom. Fostret kompenserar initialt för den minskade syrgastillförseln genom minskad aktivitet, sänkt metabolism och ett ökat Hb. Vid mer uttalad syrebrist ses hypoglykemi, acidos och myokardiell svikt hos fostret, vilket kan leda till intrauterin fosterdöd.

Akut prenatal asfyxi kan inträffa vid ablatio och uterusruptur.

figurD2

Orsaker till kronisk asfyxi