För barn >2,0 kg är larynxmask ett accepterat alternativ till intubation vid svårighet att ventilera med ansiktsmask. Larynxmask är också ett alternativ då kompetens att intubera inte hunnit på plats, eller om intubation inte lyckats. Nedförande av larynxmask är förhållandevis enkelt att lära sig. Införandet sker utan laryngoskopi. Vid övertrycksventilation höjer sig bröstkorgen som tecken på att masken sitter korrekt, och inget luftläckage hörs.

 

LMAF2 99

Larynxmasker finns i olika modeller med såväl gelfylld kuff som uppblåsbar kuff med eller utan sugkanal.

LMAF2 98

Denna bild visar en larynxmask med kuff. Larynxmaskens öppning är ellipsformad och omges av en kuff som tätar motomgivande svalgväggar när masken är korrekt placerad. (Illustration Katarina Blomstrand)

 

 Filmen går igenom hur barnets luftväg kan säkras med hjälp av larynxmask. Filmen är knappt 3 minuter lång.

 

 Modeller och storlek

För neonatalt bruk används larynxmask nr 1. Vissa modeller har sugkanal som ger möjlighet att föra ned en sugkateter och suga i ventrikeln.

Larynxmasken i-gel® med förfylld kuff dominerar marknaden. Den rekommenderas till barn med vikt 2- 5 kg. 

 Larynxmask finns även med uppblåsbar kuff, vilket gör det aningen svårare handhavandemässigt. När larynxmasken är nedförd i svalget fyller assistent upp kuffen med några milliliter luft enligt tillverkarens anvisningar. När luften fylls håller man lite löst i larynxmasken och tillåter den att glida upp lite, vilket sker när kuffen ”rättar in sig” i svalget. På marknaden finns modeller godkända för barn < 2 kg.

Teknik
Larynxmask kan orsaka kväljningar hos barn med bevarad svalgreflex och är därför mest lättanvänt på ett medtaget barn.

  • Böj barnets huvud lite bakåt
  • Håll larynxmasken med öppningen riktad mot barnets fötter
  • För in larynxmasken längs med gomtaket med en jämn, bestämd rörelse, tills du möter ett tydligt motstånd i svalget. Spetsen på masken sitter då i den översta delen av esofagus
  • Fyll eventuell uppblåsbar kuff innan ventilation påbörjas
  • Håll larynxmasken på plats genom ett konstant lätt tryck nedåt. Man kan alltså inte släppa larynxmasken efter nedförandet, då glider den ovillkorligen upp!
  • Börja ventilera. Vid korrekt placerad larynxmask går det lätt blåsa in luft och inget luftläckage hörs vid inblåsningar
  • Kontrollera bröstkorghöjningar, andningsljud och att hjärtfrekvensen stiger.
  • ETCO2-detektor kan användas på larynxmask

Avsluta larynxmask
Eftersom stämbanden inte passeras kan barnet vid förbättring börja ge ljud ifrån sig och skrika medan larynxmasken fortfarande är kvar. När barnet förbättrats och etablerat en god spontanandning avlägsnas larynxmasken.
Vid långdragen HLR-situation och behov av fortsatt respiratorvård bör barnet intuberas så snart det är praktiskt möjligt.