Neonatal HLR utförs ofta under pressade förhållanden, med många händelser under kort tid och med flera olika yrkesgrupper inblandade. Medicinska insatser och bedömningar ska dokumenteras. Vid enklare och kortvarig stabilisering av det nyfödda barnet kan viss information skrivas på en white-board tavla, för att sedan journalföras.  När åtgärderna under neonatal HLR är mer omfattande och långvariga behöver ett dokumentationsformulär finnas där åtgärder, vitalparametrar, tidsförlopp, läkemedel, apgar-poäng och deltagande teammedlemmar kan skrivas ner.  För att detta ska vara möjligt utses en teammedlem som ansvarig för dokumentationen som bör ske på en för neo-HLR avsedd blankett.  Ett exempel på sådan blankett ses här (ladda ner arbetsbladet i pdf-format här).

 

Efter avslutad HLR-insats skall händelseförloppet journalföras såväl på FV2-blankett som i barnets (nyupprättade) journal samt registreras i kvalitetsregistret SNQ.

Tänk på att det inträffade alltid är omvälvande för barnets föräldrar och kan ha livsavgörande betydelse för barnet och dess familj, samt att dessa har rätt att i efterhand kunna ta del av en fullgod och ärlig dokumentation. Se därför till att insatserna blir noggrant journalförda.

blankett