Innehållet i neohlrutbildning.se är en sammanställning och värdering av bästa kända kunskap inom det beskrivna området våren 2021. Innehållet kommer att fortlöpande uppdateras när ny evidens eller praxis tillkommer.

Neohlrutbildning.se innehåller information av utpräglat fackmannamässig karaktär och riktar sig till läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och övriga anställda i svensk förlossnings- och barnsjukvård, och som arbetar med förlossning och nyfödda barn, eller med utbildning inom dessa områden. Den bygger på svenska riktlinjer och är anpassad till svenska förhållanden.

Neohlrutbildning.se har ingen föreskrivande funktion, och vare sig författarna eller Löf kan i juridisk mening hållas ansvariga för innehållet. Löf, författare, och övriga inblandade åtar sig inget ansvar för att bedömning och handläggning, baserade på information i neohlrutbildning.se, ger det resultat som angivits, eller ansvar gentemot tredje man för eventuell skada som uppstår till följd av bedömning och handläggning i enlighet med informationen.

Materialet får och bör användas i utbildningssyfte. Kliniker och utbildningsenheter kan fritt skriva ut texter och bilder för användning i arbete och undervisning, men innehållet får inte användas i kommersiellt syfte. Således får exempelvis konsultfirmor eller andra programproducenter inte använda programmet, eller delar av dess innehåll.

Neohlrutbildning.se ägs av Löf, som också innehar alla rättigheter, och tillhandahålls kostnadsfritt enligt ovan. Programmet innehåller upphovsrättskyddat material. Löf förbehåller sig rätten att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till utbildningen.