Hypotermi är den första, och hittills enda, behandling som har visad effekt på den neurologiska skadans omfattning efter asfyxi. Efter måttlig till svår asfyxi ska ansvarig läkare snarast kontakta regionenhet för ställningstagande till eventuell behandling med hypotermi efter initial stabilisering.

Hypotermibehandling är aktuell för barn med gestationsålder ≥ 36 veckor som uppfyller nedanstående A- och B-kriterier. A-kriterier indikerar akut svår asfyxi. B-kriterierna beskriver tecken på måttlig-svår HIE.

Behandlingskriterier
Minst ett av följande fyra A-kriterier:

 1. apgar vid 10 minuters ålder ≤5
 2. HLR pågår vid 10 minuters ålder
 3. pH <7,0 i navelsträngsblod eller arteriellt/venöst blodprov under de första 60 minuterna 
 4. base excess ≤-16 (navelsträngsblod/arteriellt eller kapillärt blodprov) under de första 60 minuterna

Om minst ett A-kriterium är uppfyllt bedöms neurologisk påverkan enligt B. B-kriterier bedöms upprepat efter primär stabilisering. Har barnet tecken på hjärnpåverkan som vid måttlig-svår HIE?-definierat som förändrad vakenhetsgrad (letargi, stupor eller koma) och minst ett av följande:

 1. avvikande muskeltonus; hypotonus, helt slapp eller opistotonus, eller
 2. avvikande reflexer (ögonsrörelser, pupiller, avsaknad av/svag sugreflex), eller
 3. kramper

Utförande

 1. Behandlingen påbörjas först efter stabilisering av vitala funktioner.
 2. Passiv nedkylning kan påbörjas på hemortsjukhus sedan överenskommelse om transport till regionenhet skett. Samråd med mottagande enhet om förfarande. Inled aldrig nedkylning innan det är klart att barnet motsvarar inklusionskriterierna (men undvik hypertermi).
 3. Aktiv nedkylning påbörjas snarast - dock alltid efter initial stabilisering - och senast inom 6 timmar efter födseln.
 4. Barnets kroppstemperatur sänks till 33,5°C (till intervallet 33-34°C).
 5. Hypotermibehandlingen fortgår i 72 timmar.

Bakgrund
Inom några timmar efter uttalad asfyxi startar olika skadeprocesser i hjärnan som kan ge permanenta skador. Dessa processer fortgår under flera dygn. Hypotermibehandling innebär att man sänker barnets kroppstemperatur för att på så sätt försöka bromsa dessa processer och begränsa uppkomsten av de sekundära hjärnskador som kan utvecklas i efterförloppet.

Metaanalys av studier har visat en minskning med 25 % avseende mortalitet eller svår neurologiskt handikapp i gruppen av barn som erhållit kylbehandling, med ett ”number to treat” på 7.

Sedan 2007 rekommenderar Svenska neonatalföreningen kylbehandling till nyfödda barn med gestationsålder ≥36 veckor som drabbats av svår perinatal asfyxi med encefalopati (A + B-kriterier uppfyllda enligt ovan). Hypotermibehandling utförs endast vid ett begränsat antal neonatalvårdsenheter, varför det ofta blir aktuellt att transportera barnet efter det primära omhändertagandet. I Sverige är omkring 100 barn per år aktuella för hypotermibehandling (incidens 0,6-0,9/1000).

 

För ytterligare information om hypotermibehandling hänvisas till Barnläkarföreningens hemsida:

Hypotermi

bildE4

Docka med hypotermibehandlingens kyldräkt.