Den neonatala HLR-situationen uppstår ofta oväntat och med liten (eller ingen) förberedelsetid för de som tillkallas. Det är därför nödvändigt att de som i sitt arbete ansvarar för det nyfödda barnets hälsa beretts möjlighet att inhämta teoretiska kunskaper i neoHLR och fått en möjlighet att träna på de procedurer som de förväntas kunna. 

För att utbildning och träning i neoHLR ska fungera bör det finnas en fungerande organisation för kunskapsinhämtning, kunskapskontroll och träning för alla medarbetare som kan bli engagerade i behandlingen av ett asfyktiskt barn. Träningen i teamarbete bör ske i en simulator som liknar den verkliga arbetsplatsen eller in situ med utrustning som används i den vanliga verksamheten. Detta bör ingå:

  • möjlighet till yrkesanpassade egna studier i den teoretiska bakgrunden
  • kunskapsprov av ovanstående studier
  • handledd träning i färdigheter, anpassat till respektive yrkesroll
  • teamträning under realistiska förhållanden in situ eller i simulator, med för uppgiften utbildade instruktörer, från olika professioner, som genomgått instruktörsutbildning

bildH2

För att samtliga medlemmar i teamet ska fungera optimalt krävs att de fått möjlighet att inhämta kunskaper och träna neoHLR innan den akuta situationen uppstår.

Inlärning i tre steg

Inlärningen av neoHLR kan delas in i nedanstående tre steg. Alla som i sitt arbete förväntas delta i omhändertagandet av ett asfyktiskt nyfött barn bör ha gått igenom dessa steg innan de genomför självständiga arbetspass.

 

Steg 1. Teoretisk kunskap

Kunskap om – och förståelse av – den normala fysiologin, asfyxins förlopp, samt de åtgärder som ingår i neonatal HLR är nödvändiga för att det nyfödda barnet ska få bästa möjliga hjälp. De svenska nationella riktlinjerna presenteras på den här hemsidan. Dessa kunskaper inhämtas lämpligen som självstudier, med avslutande kunskapsprov för studerande och yrkesverksamma.

Steg 2. Praktiska färdigheter

Ett efter yrkesroll anpassat urval av de åtgärder som finns beskrivna under rubriken ”Individen” bör tränas under handledning.

Steg 3. Teamträning med fokus på kommunikation, ledarskap och samarbete

Erfarenhet och vetenskap visar att teamets förmåga att samarbeta och kommunicera har avgörande betydelse för resultatet, särskilt i akuta vårdsituationer, samt att resultaten förbättras om teamets medlemmar får träna under verklighetsliknande betingelser. För att teamträningen ska kunna fokuseras på kommunikation och effektivt lagarbete är det viktigt att deltagarna redan behärskar den teoretiska bakgrunden och de praktiska färdigheterna (Steg 1 och 2) innan teamträning genomförs.