Vid måttlig eller svår asfyxi skall ställningstagande till behandling med hypotermi ske snarast sedan barnet stabiliserats primärt.

Vården av det uttalat postasfyktiska barnet är komplicerad och bör därför ske på enheter med erfarenhet av avancerad neonatal intensivvård. Eftersom det centrala nervsystemet hos fostret har en - jämfört med den vuxne individen - ökad tolerans för syrebrist, påverkas övriga organfunktioner vid ungefär samma grad av asfyxi som hjärnan. Efter svår asfyxi kan barnet således, utöver ischemiska skador i CNS, även genomgå en period med multiorgansvikt som kräver avancerad neonatalvård.

 

Några aspekter av postnatal vård efter asfyxi sammanfattas nedan:

 • monitorering av vitala funktioner
 • neurologisk bedömning, inklusive aEEG och diagnostiskt EEG
 • blodgaser och acidoskorrektion
 • andningsstöd
 • blodtryckskontroll
 • hjärtfunktion, inklusive kardiografi
 • vätskebalans, initialt med kontroll av vikt och elektrolytstatus flera gånger dagligen
 • njurfunktionskontroll och urinmätning
 • glukoskontroller
 • gastrointestinal funktion
 • koagulation
 • antibiotika
 • sedering och smärtlindring
 • kroppstemperatur
 • psykologiskt stöd till familjen

 

Vid tveksamhet rekommenderas kontakt med neonatalbakjour på regionklinik.