För att träna effektivt lagarbete krävs, för alla professioner i teamet, en möjlighet att få träna i simulator med realistiska patientfall. 

Det är framförallt i simulerade övningar med bra instruktörer som det finns möjligheter för alla medarbetare i teamet att träna och utveckla de viktiga egenskaperna för ett säkert patientarbete:

 1. väl fungerande kommunikation
 2. god stämning
 3. tydligt ledarskap
 4. teammedlemmar som känner ansvar
 5. gemensam kunskapsbas
 6. effektivt utnyttjande av befintliga resurser
 7. icke-hierarkiskt ledarskap

Simulatorträningen ger också goda möjligheter att förbättra tekniska färdigheter (procedurer) som de olika professionerna i teamet förväntas behärska i den verkliga neoHLR situationen. Träningssituationen bör i möjligaste mån efterlikna verkligheten vid den berörda enheten, bland annat genom att ha realistiska bemannings- och larmförhållanden.  Plansch med algoritmen för neonatal HLR och hjälpmedel för att kunna rapportera enligt SBAR. En viktig del av lärandet sker vid återkopplingen (debriefing) efter det simulerade fallet, då medlemmarna får en möjlighet till reflektion av sitt eget och teamets agerande.

Forskning visar en förbättrad följsamhet till riktlinjer efter träning under verklighetsliknande förhållanden, och det är känt att den subjektiva upplevelsen av lärande genom träning i simulator är positiv.

I en simulerad och realistisk neonatal HLR situation exponerar deltagarna sina goda egenskaper och kompetens, men också eventuella brister och ibland misslyckas en deltagare under en övning.  Därför är det viktigt att ansvariga för simulatorkursen kan förmedla en trygg och ärlig grund före och under kursen. 

Prebriefing: att kursen har ett gott rykte bland medarbetare, att välkommen brevet och informationen inför kursen är trevlig och korrekt.  Tydlig information om det krävs en teoretisk kunskapstest före kurser. Om man filmar övningarna skall detta framgå tydligt samt att kursen är ett träningstillfälle inte en test av deltagarnas kompetens.

 

En Neo HLR-kurs i simulator:

 1. Före kursen information/litteratur/eventuella krav på en skrivning före kursen
 2. Välkommen och presentation av alla
 3. Deltagarnas förväntningar och farhågor på kursen
 4. Introduktion med grundläggande information om teamarbete/CRM och riktlinjer för neonatal HLR
 5. Förutsättningar för kursen: tystnadsplikt, realism trots att man har en docka, kläder, basala hygien rutiner och tidsramar.
 6. Filmer raderas efter kursen.
 7. Genomgång av simulatorns utrustning, lära känna barnbordet med utrustning,   dockans möjligheter och begränsningar
 8. Procedurövningar
 9. Ge deltagarna en möjlighet att själva formulera mål att uppnå i varje scenario och utveckla detta efter varje återkoppling
 10. Skapa fall/scenario som är realistiska och ”vardagliga” för deltagarna och bryt fallen så att de inte blir för långa
 11. Innan aktörerna lämnar rummet och barnet, efterfråga oklarheter med själva simuleringen och vb klara av dessa.
 12. ”Positiva rundan” – låt varje deltagare säga något som ”jag gjorde bra”
 13. Före återkopplingen ge deltagarna respektive instruktörerna en kort möjlighet att formulera vad som gick bra och vad som kan förbättras till nästa övning.
 14. Återkoppling.
 15. Nästa fallövning (punkt 9 -14).
 16. Kursavslut med möjlighet efterhöra om kursen uppfyllt deltagarnas förväntningar och hur det gick med farhågorna.

Den största delen av lärandet sker under återkopplingen och det är också återkopplingen som ställer störst krav på att instruktörerna (facilitatorerna) är utbildade och väl förberedda.

Instruktörsutbildning finns idag på några platser i Sverige utgående från CAMST eller CEPS.

CAMST form av återkoppling grundar sig på en modell från DIMS i Köpenhamn, där den största delen av återkopplingen sker muntligen genom att teammedlemmarna berättar för varandra om hur de upplevde situationen, därefter visas valda delar av filmen.

CEPS pedagogiken är en utveckling från CAPE, Stanford i Kalifornien där återkopplingen grundar sig på filmen som visas i sin helhet.

Det bör understrykas att grunden för en god återkoppling skapas genom prebrefingen.  Deltagarna skall känna sig välkomna, vara väl informerade om kursens förutsättningar och ha getts möjlighet att förbereda sig teoretiskt och göra kunskapsprovet. Instruktörerna ansvarar för att skapa och upprätthålla en god och trygg stämning under hela kursen.  

Visar man hela eller delar av filmen från en övning, ställer det stora krav på att instruktörerna under återkopplingen är prestigelösa och ärliga. 

 

Sammanfattningsvis:  den goda återkopplaren

 • Får alla att prata och reflektera
 • Ställer öppna frågor
 • Skapar en god och trygg stämning
 • Talar lite själv
 • Håller sig till huvudmålen (lärandemålen)

Filmerna som demonstrerar hur man följer flödesschemat för neonatal HLR (under NeoHLR steg för steg) visar även hur arbete i en simulerad asfyxi situation kan te sig.