Det nyfödda barnets – i relation till kroppsstorleken – stora kroppsyta och huvud gör att det snabbt förlorar värme även i normal rumstemperatur, något som ytterligare förvärras om barnet inte torkas torrt. Direkt efter födseln har barnet även nedsatt förmåga att öka sin endogena värmeproduktion. Alla nyfödda barn bör eftersträvas att ha normal kroppstemperatur, dvs 36,5 till 37.5 grader. Exponering för kyla sänker syrgastensionen och ökar metabol acidos, samt att låg temperatur första levnadstimmen är associerad till ökad dödlighet hos det nyfödda barnet.

Under neo-HLR ska alltså normal kroppstemperatur(36,5-37,5 grader) eftersträvas.

Detta gäller även för barn som senare kan komma att behandlas med hypotermi. Under den akuta fasen kan hypotermi förstärka det asfyktiska barnets tendens till kvarstående förhöjt motstånd i lungkretsloppet, med åtföljande ventilations- och syresättningsproblem. Terapeutisk hypotermi inleds därför först sedan barnets vitala funktioner stabiliserats. Det är dock viktigt att även undvika hypertermi, eftersom förhöjd kroppstemperatur kan förvärra en eventuell asfyktisk skada. Var särskilt försiktig med värmetillförsel och kontrollera barnets temperatur tidigt om modern har feber.

Handläggningen av det asfyktiska barnet inleds därför alltid med att barnet torkas torrt och placeras på en neonatal HLR-plats med värmekälla, helst såväl värmemadrass som strålvärmare. Under det fortsatta förloppet är det viktigt att barnets värmemiljö och kroppstemperatur kontrolleras regelbundet för att undvika såväl hypo- som hypertermi.

 

Förberedelser

  • varmt rum med stängd dörr
  • varma dukar
  • barnbordet förvärmt vid förväntat dåligt barn, med påslagna bädd- och strålvärmare

Omhändertagande

Barnet torkas snarast torrt, blöta handdukar/blött material avlägsnas och barnet placeras i torrt ”bo”. Kroppen ska inte täckas över, eftersom strålvärmaren över bordet tillför strålvärme. Huvudet bör dock täckas, eftersom det till stor del inte vetter mot strålvärmekällan.

Behåll helst sidostyckena på barnbordet uppfällda, då plexiglaset fungerar som skydd mot att värmen ”rinner ut” från bordet.

 

Temperaturbalans

I HLR-situationen utväxlar det nyfödda barnet värmeenergi med sin omgivning på fyra sätt (se figur).

  1. Konduktion – värme leds över till de ytor som barnet kommer i kontakt med. I HLR-situationen kan detta leda till såväl värmeförlust som -upptag, beroende på om barnbordet är försett med värmemadrass
  2. Konvektion – det av kroppen uppvärmda luftlagret närmast huden förs bort och ersätts med kallare luft. I HLR-situationen, med många människor aktiva kring barnet, agiteras luften i rummet och konvektionen ökar. Stäng samtliga dörrar för att minska draget över barnbordet.
  3. Värmestrålning – utbyte av energi med alla ytor som barnet exponeras för. Barnbordets strålvärmekälla tillför värme, samtidigt som barnet förlorar strålvärme till övriga ytor som omger det
  4. Evaporation – avdunstning från huden – är en mycket energikrävande process. Ett fullgånget barn som inte torkas av kommer snabbt att tappa i kroppstemperatur, även i ett varmt rum. Efter avtorkning spelar avdunstningen inte någon stor roll för det fullgångna barnet, men måste motverkas aktivt (plastpåse) vid omhändertagande av mycket underburna barn.

 

10