Tydlig och ödmjuk kommunikation minskar risken för missförstånd och irritation i den komplexa situation som uppstår då olika personalkategorier från skilda arbetsplatser, samt barn och föräldrar möts. 

Patientsäker sjukvård kräver att vi samarbetar som välfungerande team. Det krävs förståelse för varandras roller och kunskap om vikten av tydlig kommunikation.  

CRM  (Crew Resource Management) 

En metod för att uppnå detta är att alla arbetar efter CRM, vilket säkerställer en öppen attityd med möjlighet för alla i teamet att ställa frågor och säga till om något är fel. Genom att ha ett bra teamarbete förbättras arbetsklimatet vilket leder till minskad risk för misstag och en ökad patientsäkerhet. 

Viktiga punkter i CRM 

  • situationsmedvetenhet
  • fatta beslut och prioritera 
  • tydlig kommunikation
  • ledarskap och följarskap
  • be om hjälp tidigt
  • använda all tillgänglig information och alla tillgängliga resurser

SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuell bedömning, Rekommendation).  

SBAR är ett av kommunikationsverktygen i CRM. Metoden ger möjlighet att utan omskrivningar kommunicera tydliga rekommendationer och kan öka patientsäkerheten genom att hela personalens kompetens tas tillvara. 

S - Situation 

Situation är kärnan i det som ska förmedlas och ska fungera som en kortfattad "rubrik" för att fånga mottagarens uppmärksamhet. Här presenterar sändaren sig själv och vem det gäller. 

B - Bakgrund 

Bakgrunden beskriver det relevanta för den aktuella situationen. Vid akuta tillfällen hinner man bara beskriva det allra viktigaste. Icke akuta situationer kan innehålla mer information. 

A - Aktuell bedömning 

Aktuell bedömning beskriver den aktuella situationen som ska förmedlas. Använd gärna ABCDE för att strukturera patienternas vitalstatus. Berätta om eventuella åtgärder och resultat av dessa. Förmedla din bedömning av den aktuella situationen. 

R – Rekommendation 

Rekommendation eller varför du tagit kontakt och vad ska mottagaren göra. Klargör för dig själv vad mottagaren förväntas göra utifrån det som rapporterats under S, B och A, samt inom vilken tid du anser det ska göras. 

kommunikationvidtransport

Överrapportering 

 

TIME-OUT  

Time-out är en medveten paus i verksamhet som innebär tydlig kommunikation och verbal bekräftelse. Alla medlemmar deltar i avstämningen.

timeout