Barn som blir infekterade intrauterint och har en manifest sepsis vid födseln kan vara mycket påverkade och kräva omfattande HLR-insatser. Barnet har svårt att klara den stress som en förlossning alltid innebär, och är därför ofta mycket medtaget, med låg tonus och nedsatt andningsdrive. HLR-situationen kan även kompliceras av att fosterlivets höga resistans i lungkretsloppet inte sjunker med fortsatt lågt blodflöde till lungorna och uttalad hypoxi.

Riskfaktorerna är desamma som för neonatal sepsis:

  • långvarig vattenavgång
  • feber hos modern under förlossningen
  • chorioamnionit
  • GBS bärarskap under graviditet

Ofta kan dock ingen riskfaktor identifieras. Den akuta handläggningen skiljer sig inte från andra neonatala HLR-situationer.

Om det finns misstanke om infektion hos barnet bör man, sedan andning och cirkulation är under kontroll, snarast blododla barnet och inleda sepsisbehandling.

bildG5

Om barnet har en misstänkt sepsis bör blododling tas innan antibiotika ges.