Vissa obstetriska tillstånd medför en akut syrebrist, som kan drabba ett dessförinnan helt opåverkat barn. 

Ablatio placentae: Moderkakan lossnar helt eller delvis från livmoderns vägg, vilket medför en omedelbar syrebrist hos fostret. Den vaginala blödning som ofta uppkommer är oftast maternell, och det nyfödda barnet är sällan anemiskt.

Vasa previa: Blodkärl från moderkakan löper i fosterhinnorna på ett sätt som gör att de kan brista när fostervattnet går. Om det sker drabbas fostret av en snabb blodförlust med uttalad hypovolemi och hypoxi. Tillståndet förekommer vid ca 1/3000 förlossningar.

Blödningen är livshotande för fostret, med en mortalitet på ca 75% om inte diagnosen ställs snabbt och omedelbar förlossning sker. Vid oklar vaginal blödning är det viktigt att kontrollera om blödningen är fetal. Även vid ett snabbt omhändertagande riskerar fostret att drabbas av hypovolemi pga blodförlust. Vid misstanke om fetal blödning skall barnläkare omedelbart informeras, enligt lokal rutin, för att initiera förberedelser inför omhändertagande av barnet. För handläggning av barnet, se avsnittet om hypovolemi

Uterusruptur:  Livmodern brister i samband med värkarbetet, oftast vid en vaginal förlossning efter tidigare kejsarsnitt, fostret drabbas då av en akut asfyxi.

Överstimulering med värkstimulerande läkemedel: Behandling med värkstimulerande läkemedel kan leda till för täta värkar, en för kort återhämtningstid för fostret  mellan värkarna och nedsatt genomblödning av livmodern, vilket ger en för kort återhämtningstid för fostret mellan värkarna, med risk för hypoxiutveckling för fostret.

Långdragen förlossning: Alltför långdragen förlossning kan medföra att fostrets normala resurser blir uttömda, detta gäller framför allt tillväxthämmade foster.

Instrumentell förlossning (sugklocka eller tång): Förlossning med sugklocka är kopplat till asfyxi, men sambandet är ofta svårvärderat eftersom indikationen för ingreppet kan vara hotande fosterasfyxi. Fostert är då redan innan ingreppet utsatt för syrebrist, som sedan kan förstärkas av en instrumentell förlossning.

vasaPrevia