Om en pneumothorax leder till uttalad påverkan på barnet med låg syresättning och bradykardi behöver luften i barnets lungsäck omedelbart evakueras. Om barnet inte är akut och allvarligt påverkat bör pneumothorax röntgen-verifieras innan åtgärd.

Vid urakut utförande

Använd en venflon eller butterflynål som kopplas till trevägskran med förlängningsslang.

Stick i "säkra triangeln", dvs i området mellan medioaxillar- och främre axillarlinjen ovan bröstvårtenivå, alternativt i medioclavicularlinjen (mellan revben nr 2-3), se bild B. Undvik området för det blivande bröstet. Eftersträva att gå in med nålen omedelbart ovanför det undre revbenet för att undvika att skada den artär som förlöper invid revbenens underkant (bild A). Ta bort venflonens mandräng när spetsen kommit in i thorax, och mata därefter in slangen ytterligare någon centimeter.

Aspirera med en (5)-10 ml spruta, och kontrollera att sprutan fylls med luft. Öppna trevägskranen mot rummet och töm luften ur sprutan, stäng därefter trevägskranen och upprepa proceduren tills ingen ytterligare luft kan aspireras (bild C). Upprepa sedan proceduren allteftersom pleurahålan åter fylls med luft, tills den tillfälliga lösningen kan ersättas med ett kontinuerligt pleuradränage. Observera att ett pleuradränage aldrig får lämnas öppet, eftersom luft då kan sugas in i pleurahålan under barnets inandning då ett undertryck uppstår i lungsäcken.

Den ovan beskrivna proceduren ska endast utföras på vitalindikation. I övriga kliniska situationer bör barnet röntgas och ett kvarvarande pleuradränage, kopplat till kontinuerlig sug, sätts under kontrollerade och sterila former med adekvat lokalbedövning och smärtlindring av barnet.

Pleuradränage

Bild C. Evakuering av luft från pleurahålan.

Bild A. Katetern med nålen ska sättas in strax ovanför revbenet för att inte riskera att punktera artären som ligger precis under revbenet.

Bild B. Nålen kan placeras vid någon av punkterna märkta med cirklar.

 

 

Nu är det här avsnittet slut. Klicka på länken nedan eller använd menyn för att fortsätta: