Team som transporterar nyfödda barn skall tillsammans kunna:

 • tolka det nyfödda barnets ofta subtila symptom och signaler
 • tillhandahålla optimal omvårdnad med en trygg vårdplats
 • tillse en optimal omgivning, särskilt med avseende på temperatur, luftfuktighet och hygien
 • tillhandahålla anpassad nutrition såväl intravenöst som per oralt
 • tolka och handlägga eventuell instabilitet i andning, syresättning och cirkulation
 • tillse att barnet har fri luftväg och ventilera ett barn med otillräcklig andning
 • handlägga och dosera eventuell tillförsel av läkemedel inklusive extra syrgas
 • initiera och utföra behandling med nCPAP
 • utföra och behärska neonatal HLR enligt nationella riktlinjer
 • hantera och felsöka den medicintekniska utrustning som används under transporten
 • behärska och vara förtrogen med de särskilda förhållanden som gäller beroende på valt transportsätt, inklusive risker för personal och barn

För de neonatala transportteam som hanterar patienter i grupp A (nedan) gäller ytterligare kunskapskrav, som definieras i respektive transportteams verksamhetsbeskrivningar. Det åligger medicinskt ansvarig att tillse att teamets samlade kompetens alltid är tillräcklig för aktuellt uppdrag. Den patientansvarige läkaren bedömer om transportkriterier uppfylls och om barnet är transportabelt.

Alla enheter med personal som transporterar nyfödda barn bör ha lokala rutiner och utbildning i transportmedicin anpassad till vad som är aktuellt för respektive enhet och patientkategori.

Bemanning

Nedan följer ett förenklat förslag på hur man kan tänka kring bemanning av neonatala transporter, baserat på vilken situation det nyfödda barnet befinner sig i. 

Grupp A

Intensivvårdskrävande barn med behov av överföring till annan enhet.

Patientexempel

 • Barn i behov av respiratorvård
 • Neurologiskt påverkade barn efter peripartal asfyxi
 • Höggradigt underburna barn
 • Barn med symtomgivande duktusberoende hjärtfel

Bemanning
Neonatalt transportteam1 (neonatolog + specialistsjuksköterska)

Grupp B

Akuta situationer med behov av snar överföring till adekvat vårdnivå, men där barnets tillstånd bedöms som relativt stabilt.

Patientexempel

 • Barn med mindre uttalade andningsproblem eller misstänkt infektion, fött vid förlossningsenhet som saknar neonatalavdelning
 • Stabila barn med medfödd missbildning eller annat medfött tillstånd som kräver vård vid specialenhet. Eftersom dessa barn ofta befinner sig i insjuknandefasen av ett inte helt klarlagt tillstånd föreligger en reell risk att barnets tillstånd försämras under transporttiden, vilket bör väga tungt vid bedömningen av barnets vårdbehov

Bemanning
Transportteam1 (barnläkare3 /narkosläkare4 + sjuksköterska5 /barnmorska)

Grupp C

Överföring av vårdkrävande, väsentligen stabila barn mellan neonatalavdelningar på olika sjukhus.

Patientexempel

 • Vanligen rör detta sig om återtransport av ett fortsatt vårdkrävande barn – t.ex. i nCPAP – från högre vårdnivå till hemortskliniken

Bemanning

Transportteam2 (barnläkare3/narkosläkare4 + sjuksköterska5/barnmorska)

Grupp D

Överföring av stabila barn mellan neonatalavdelningar på olika sjukhus.

Patientexempel

 • Återtransport av ett helt stabilt barn från en vårdenhet till en annan

Bemanning
Transportteam2 (barnläkare3/narkosläkare4/sjuksköterska5 + sjuksköterska/barnmorska/barnsköterska )

 

 1. Neonatalt transportteam definieras som en nationellt eller lokalt organiserad verksamhet med interna utbildningar och vana av neonatala intensivvårdstransporter.
 2. Med transportteam avses personer som tillsammans besitter förmåga att tolka barnets signaler och agera enligt dessa.
 3. Med barnläkare avses i första hand färdig specialist, i undantagsfall ST-läkare med tillräcklig vana.
 4. Med narkosläkare avses specialistläkare med kunskap om och erfarenhet av vård av sjuka små barn, i undantagsfall ST-läkare med tillräcklig vana.
 5. Med sjuksköterska avses i första hand specialistsjuksköterska med kompetens inom barn, anestesi, eller intensivvård, men även icke specialistutbildad sjuksköterska med lång klinisk erfarenhet inom neonatologi. 
 6. Vid kortare transporter kan barn-/undersköterska med vana av neonatalvård vara aktuell tillsammans med transportvan läkare/sköterska.

Ansvar

Den läkare som transporterar ett nyfött barn tar över det medicinska ansvaret under transporten. Vid de transporter då läkare inte medföljer ligger det medicinska ansvaret kvar hos den avsändande läkaren fram till att mottagande läkare har fått rapport och tagit över. Vid transporter som inte är bemannade enligt de nationella rekommendationerna bör medicinskt ansvarig läkare dokumentera avsteget i barnets journal.

 Transport i ambulans

I- och urlastning av kuvös i fordon är en av de mest riskabla momenten under en transport