NeoHLR är ett utpräglat lagarbete. Lagarbete är en grund för en patientsäker vård och kan också minska den stress som medarbetare i laget upplever under och efter en neonatal HLR situation. Ett effektivt lagarbete kännetecknas bl.a. av:

  1. väl fungerande kommunikation
  2. god stämning
  3. tydligt ledarskap
  4. teammedlemmar som känner ansvar
  5. gemensam kunskapsbas
  6. effektivt utnyttjande av befintliga resurser
  7. icke-hierarkiskt ledarskap

Studier har visat att det är brister i icke-tekniska färdigheter som varit främsta orsaken när ett barn drabbats av en vårdskada med livslångt handikapp eller avlidit i samband med neonatal HLR.

Effektivt och säkert arbete i högrisk-arbetssituationer såsom sjukvård, kräver såväl kunskaper och färdigheter knutna till den egna professionen (tekniska färdigheter) som kompletterande kognitiva och sociala färdigheter (icke-tekniska färdigheter).

CRM, crew resource management, utvecklat inom flygindustrin men numera adapterat och anpassat till bl.a. hälso- och sjukvården syftar till att förändra en organisations kultur till en högsäkerhetskultur där säkerheten kommer i första hand, och där förståelse finns för att alla kan göra misstag oavsett kompetens eller erfarenhet. CRM innefattar såväl utbildning och träning som en systematisk utveckling av säkra arbetssätt.

Det finns inga genvägar till att lära sig dessa grundläggande och viktiga egenskaper hos medarbetare i teamet som genomför neonatal HLR. Träning i simulator är idag en möjlighet att lära sig och utveckla ett patientsäkert teamarbete i akuta patientsituationer.

bildH4

Ett gott lagarbete kännetecknas av bra kommunikation och effektivt utnyttjande av befintliga resurser.