Nedan finns flödesschemat för neonatal HLR att ladda ner. Dessutom finns ett förslag till arbetsblad för journalföring under den akuta neonatala HLR-situationen, samt ett förslag till transportjournal (2 sidor), vars utformning är anpassad så att de uppgifter som ska föras in i det nationella transportregistret SNQ transport (www.snq.se) efterfrågas. Transportjournalen kan således användas både som journal och som protokoll för transportregistret. Från den 1 januari 2013 ska samtliga transporter av nyfödda mellan sjukvårdsenheter registreras i SNQ transport.

Flödesschema för neonatal HLR

Arbetsblad vid neonatal HLR

Transportjournal sid 1

Transportjournal sid 2

 

Riktlinjerna bygger, med vissa avvikelser, på de riktlinjer som utfärdats av European Resuscitation Council (ERC), i samarbete med ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation) 2015. Den mest centrala avvikelsen rör tidpunkten för bedömning av hjärtfrekvens som i de svenska riktlinjerna görs efter inledd ventilation istället för före.

Detta motiveras av:

  • att det är viktigt att inte fördröja start av ventilation på alla barn med otillräcklig eller upphörd andning (apné) genom att förlora tid med att försöka fastställa hjärtfrekvensen
  • att en eventuell sänkt initial hjärtfrekvens vanligen normaliseras snart efter inledd ventilation.

Övriga avvikelser från ERCs riktlinjer är:

  • nivån för rekommenderad lägsta SpO2 innan extra O2 bör tillföras, där de svenska riktlinjerna ligger strax över den 10:e percentilen för saturationen hos friska nyfödda barn. I ERCs riktlinjer ligger den rekommenderade nivån kring 50:e percentilen
  • barnet bör erhålla adekvat och väl genomförd ventilation under 60 sekunder innan thoraxkompressioner inleds. I ERCs rekommendationer anges ingen specifik tidsram.