Om barnet trots minst 15 minuters fullgott genomförd neoHLR inte har någon hjärtaktivitet (verifierat med EKG), kan ansvarig läkare överväga att avbryta HLR-insatsen. Det är eftersträvansvärt att detta sker i samförstånd med barnets anhöriga, och att vården avslutas med barnet i föräldrarnas famn. HLR-insatserna kan fortgå under tiden som detta arrangeras.

Om barnet har puls, men saknar egenandning och uppvisar tecken på uttalad neurologisk påverkan vid 30 min ålder är prognosen oftast bister. Barnet bör då föras över till neonatalavdelning. Den fortsatta handläggningen sker därefter i samråd med erfaren bakjour vid barnklinik, alternativt neonataljour på regionklinik. Vården utformas naturligtvis alltid i samråd med barnets föräldrar.

flodesschema full

 

 

Nu är det här avsnittet slut. Klicka på länken nedan eller använd menyn för att fortsätta: