Barn med komplicerade hjärtfel debuterar mycket sällan med dramatiska symptom omedelbart efter födseln. I de sällsynta undantagen ska neonatal HLR utföras enligt flödesschemat. Barnet förblir dock påverkat trots ventilation och extra O2. Kontakta bakjour och barnkardiolog!

Barn med komplicerade hjärtfel kan däremot bli mycket svårt sjuka redan inom timmar/dagar efter födseln, varför hjärtfel alltid ska övervägas när ett nyfött barns allmäntillstånd försämras. I dessa fall handlar det vanligen om ductusberoende hjärtfel, som kan kräva behandling med alprostadilinfusion (Prostivas). Handläggning sker i samråd med barnkardiologisk expertis.

Många, men inte alla, medfödda hjärtfel upptäcks med den s.k. POX-undersökningen, då barnets syresättning mäts i höger hand (preduktalt) och ena foten.

7