Flertalet barnbord vid landets förlossningsenheter är nu utrustade med en ventilationsutrustning av typen T-stycke (Neopuff eller motsvarande). Följande genomgång baseras på Neopuff eftersom den för närvarande dominerar marknaden. 

 

1. Anslutning för Luft/O2-blandning, 2. Gasblandning till patient, 3. Inställning av högsta tillåtna inandningstryck, 4. Tryckvisare, 5. Inställning av givet inandningstryck och 6. Inställning av PEEP/CPAP-tryck

När operatören blockerar T-styckets utloppsventil (6) med ett finger får barnet en inblåsning med det tryck som visas på tryckvisaren (4).  Eftersom inblåsningen upphör först när fingret tas bort från utloppsventilen styrs andetagets längd av operatören. Till skillnad mot när revivator (”mask och blåsa”) används förblir trycket konstant under hela tiden som inblåsningen varar. En ytterligare skillnad mot revivator är att man kan ge ett positivt tryck (PEEP) även under utandningsfasen, eftersom motståndet i utloppsventilen kan regleras (6), något som även ger möjlighet att ge CPAP-behandling på mask under spontanandning.

Utrustningen ska vara förinställd enligt lokala riktlinjer, vanligen till ett inandningstryck i intervallet 25-30 cm H2O och ett utandningsmotstånd i intervallet 4-5 cm H2O.  Det inställda trycket uppnås endast när utrustningen försörjs med ett flöde inom det avsedda intervallet, vanligen 8-10 liter/minut. Uppmätta, givna tryck kan avläsas på apparatens tryckvisare (4), men observera att uppnått tryck inte betyder att barnet får luft i lungorna. Kontrollera att bröstkorgen höjer sig! Om – å andra sidan – inställt tryck inte uppnås, beror det på läckage från masken. Man måste då korrigera hur man håller masken  så att läckaget upphör.
Med det vänstra reglaget (3), som vanligen är täckt av ett lock, ställs högsta tillåtna inblåsningstryck (vanligen omkring 50 cm H2O) in enligt lokala anvisningar. Detta tryck uppnås genom att man skruvar upp det högra reglaget maximalt. Vill man ventilera med ännu högre tryck än så måste operatören först öka högsta tillåtna trycket via  det vänstra reglaget (3) och därefter på det högra (5).

Extra tillförsel av syrgas (21-100%) justeras via gasblandaren, som är inkopplad före flödesreglaget.

Till skillnad mot när revivator används erhålls exakta och justerbara andningstryck med T-stycke, vilket är en fördel, särskilt när T-stycket används som manuellt styrd respirator på intuberat barn. Studier har visat att flertalet operatörer har lättare att maskventilera med ordinerad frekvens och tryck med T-stycke, jämfört med revivator.

Funktionskontroll

Förinställda tryck och utrustningens funktion bör kontrolleras minst dagligen enligt lokala anvisningar. Även innan utrustningen används bör funktionskontroll utföras:

  1. kontrollera att gasblandaren är inställd på luft (21% O2)
  2. ställ in lämpligt flöde (mellan 8-10 liter/min), på flödesreglaget
  3. håll masken tätt mot hårt underlag (eller håll för hålet i masken med ett behandskat finger) och stäng T-stycket genom att blockera utloppsventilen (6
  4. kontrollera att tryckvisaren (4) visar inställt inblåsningstryck (vanligen 25-30 cmH2O). Justera annars trycket med det högra reglaget (5)
  5. släpp fingret från utloppsventilen (6), och kontrollera att tryckvisaren visar korrekt motstånd (vanligen 4-5 cmH2O). Justera annars genom att skruva på utloppsventilen

 

T stycke F2b ersättare