Hypotermi är den första, och hittills enda, behandling som har visad effekt på den neurologiska skadans omfattning efter asfyxi. Efter måttlig till svår asfyxi ska ansvarig läkare snarast kontakta regionenhet för ställningstagande till eventuell behandling med hypotermi efter initial stabilisering.

Hypotermibehandling är aktuell för barn med gestationsålder ≥ 36 veckor som uppfyller nedanstående A- och B-kriterier.

Behandlingskriterier
Minst ett av följande A-kriterier:

 1. apgar ≤5 vid 10 minuters ålder
 2. pågående HLR (inklusive maskventilation) vid 10 minuters ålder
 3. pH <7,0 (arteriellt/kapillärt) under de första 60 minuterna efter födseln (inklusive navelsträngsprov)
 4. base excess -16 eller lägre under de första 60 minuterna efter födseln (inklusive navelsträngsprov)

samt B-kriteriet anfall (”kramper”) eller tecken på måttlig till svår encefalopati vilket här definieras som:

 1. förändrad vakenhetsgrad (letargi, stupor eller koma) och
 2. förändrad tonus; hypoton, helt slapp eller opistotonus och
 3. påverkan på primitiva reflexer (svag eller avsaknad av sugreflex/mororeflex)

Utförande

 1. Behandlingen påbörjas först efter stabilisering av vitala funktioner.
 2. Passiv nedkylning kan påbörjas på hemortsjukhus sedan överenskommelse om transport till regionenhet skett. Samråd med mottagande enhet om förfarande. Inled aldrig nedkylning innan det är klart att barnet motsvarar inklusionskriterierna (men undvik hypertermi).
 3. Aktiv nedkylning påbörjas snarast - dock alltid efter initial stabilisering - och senast inom 6 timmar efter födseln.
 4. Barnets kroppstemperatur sänks till 33,5°C (till intervallet 33-34°C).
 5. Hypotermibehandlingen fortgår i 72 timmar.

Bakgrund
Inom några timmar efter uttalad asfyxi startar olika skadeprocesser i hjärnan som kan ge permanenta skador. Dessa processer fortgår under flera dygn. Hypotermibehandling innebär att man sänker barnets kroppstemperatur för att på så sätt försöka bromsa dessa processer och begränsa uppkomsten av de sekundära hjärnskador som kan utvecklas i efterförloppet.

I en meta-analys av de tre stora randomiserade hypotermistudier som genomförts var ”number needed to treat” 9 för det primära utfallet död eller allvarligt funktionshinder. Om dessa resultat kan överföras till den svenska situationen behöver nio barn behandlas för förhindra ett fall av död eller svårt handikapp. I de första studierna var behandlingen något mer effektiv, möjligen på grund av ett striktare patienturval. I Sverige är omkring 100 barn per år aktuella för hypotermibehandling. Under perioden januari 2010 till juni 2012 behandlades 223 barn, varav 29 avled.

Vårdnivå och information
Enligt Barnläkarföreningens rekommendationer bör hypotermibehandling endast utföras vid ett begränsat antal neonatalenheter, varför det ofta blir aktuellt att transportera barnet.

 

För ytterligare information om hypotermibehandling hänvisas till Barnläkarföreningens hemsida:

Hypotermi

Hypotermibehandling

bildE4

Docka med hypotermibehandlingens kyldräkt.