Kontakt transporteam

I Sverige finns för närvarande fyra specialiserade nationella neonatala transportteam (Umeå, Uppsala, Stockholm och Göteborg) med beredskap dygnet runt, som utför akuta och planerade uppdrag med ambulans, ambulansflyg eller helikopter i hela landet. 

En säker transportorganisation förutsätter att det finns utarbetade alternativa planer om aktuell transport inte går att genomföra. Dessa planer skall innefatta både transportfordon och personal.

Umeå: Neonatalt transportteam, neonatalbakjouren tel: 090-785 03 25

Uppsala: Neonatal luftburen intensivvård, tel: 018-611 65 60 alt. 018-611 00 00, sök ”Neonatalbakjouren”    

Stockholm: Neo PETS, transportläkare tel: 08-517 701 01

Göteborg: Neonatalt transportteam, transportläkare tel: 072-533 85 78

Beställning av transportfordon

Ring numret till ambulansbeställningen i din region.

  • Ange var transporten skall utgå ifrån, dvs det sjukhus och avdelning där patienten finns nu
  • Ange vart transporten skall gå, dvs mottagande sjukhus och avdelning
  • Ange om personal och/eller utrustning skall hämtas från någon annan plats först
  • Ange att det är en kuvöstransport och vilket transportkuvössystem som kommer att användas, samt antal och ev vikt på medföljande väskor
  • beskriv beräknat behov av syrgas, medicinsk luft och om el (220v) behövs
  • Ange antal medföljande personal
  • Diskutera möjligheten för föräldrarna att följa med på transporten. Målsättningen är att hålla ihop familjen så långt som det är möjligt

I vissa regioner får ambulans användas endast när patient finns med på transporten. I dessa fall måste annan transport av utrustning och personal planeras till patienten och/eller tillbaka till transportteamets bas. Sådan transport kan vara bårtaxi, sjuktransport eller varutransportfordon av adekvat storlek.

transport flyg2