Kontakt transporteam

I Sverige finns för närvarande tre specialiserade nationella neonatala transportteam (Umeå, Uppsala och Stockholm) med beredskap dygnet runt, som utför akuta och planerade uppdrag med ambulans, ambulansflyg eller helikopter i hela landet. 

En säker transportorganisation förutsätter att det finns utarbetade alternativa planer om aktuell transport inte går att genomföra. Dessa planer skall innefatta både transportfordon och personal.

Umeå: Neonatalt transportteam, tel: 070-6999335

Uppsala: Neonatal luftburen intensivvård, tel: 018-611 65 60 alt. 018-611 0000, sök ”Neonatalbakjouren”    

Stockholm: Neo PETS, tel: 08-517 701 01

Beställning av transportfordon

Ring numret till ambulansbeställningen i din region.

  • Ange var transporten skall utgå ifrån, dvs det sjukhus och avdelning där patienten finns nu
  • Ange vart transporten skall gå, dvs mottagande sjukhus och avdelning
  • Ange om personal och/eller utrustning skall hämtas från någon annan plats först
  • Ange att det är en kuvöstransport och vilket transportkuvössystem som kommer att användas, samt antal och ev vikt på medföljande väskor
  • beskriv beräknat behov av syrgas, medicinsk luft och om el (220v) behövs
  • Ange antal medföljande personal
  • Diskutera möjligheten för föräldrarna att följa med på transporten. Målsättningen är att hålla ihop familjen så långt som det är möjligt

I vissa regioner får ambulans användas endast när patient finns med på transporten. I dessa fall måste annan transport av utrustning och personal planeras till patienten och/eller tillbaka till transportteamets bas. Sådan transport kan vara bårtaxi, sjuktransport eller varutransportfordon av adekvat storlek.

Om transporten till någon del innefattar flygplan beställs hela resan inklusive anslutningar till och från flygplatser via Scandinavian Air Ambulance´s växel, telefonnummer 020-211112

De ordnar med adekvat transportfordon till och från flygplatsen och är ansvariga för att anslutningarna samplaneras med start- och landningstider.

Motsvarande kan även vara aktuellt vid helikoptertransporter i de fall då remitterande eller mottagande sjukhus saknar Heliport. 

transport flyg2