Barn med bukväggsdefekter (gastroschisis, omphalocele) har sällan ett ökat behov av neoHLR vid födseln. Däremot är det väsentligt med ett planerat och kunnigt omhändertagande, så att det genom defekten exponerade bukinnehållet skyddas och förhindras från att torka in och avkylas.

Vid omphalocele ligger det hernierade bukinnehållet i en hinnpåse; vid gastroschisis ligger tarmslyngorna fritt utanför buken. Inspektera först hinnpåsen respektive den exponerade tarmen och bedöm om det hernierade bukinnehållet löper risk att stranguleras (trångt ostium, svullen tarm). Eftersträva aseptik och undvik att skada ev. täckande hinna. Täck därefter med kompresser fuktade med kroppsvarm fysiologisk koksaltlösning och paketera med plastfilm, följt av torra dukar. Försök att säkra ”paketet” så att det förblir stabilt under den kommande transporten.

Kontakta snarast barnkirurgisk enhet för att planera transport och fortsatt handläggning.

5