Vissa obstetriska tillstånd medför en akut syrebrist, som kan drabba ett dessförinnan helt opåverkat barn. 

Ablatio placentae: Moderkakan lossnar helt eller delvis, vilket medför en abrupt insättande akut syrebrist hos barnet. Den blödning som ofta uppkommer är vanligen maternell, barnet är sällan anemiskt.

Vasa previa: Blodkärl från moderkakan löper i fosterhinnorna på ett sätt som gör att de kan brista under förlossningen. Om det sker drabbas barnet av en snabb blodförlust med uttalad hypovolemi och hypoxi. Tillståndet förekommer vid ca 1/3000 förlossningar.

Blödningen är livshotande för fostret, med en mortalitet på ca 75% om inte diagnosen ställs snabbt och omedelbar förlossning sker. Vid oklar vaginal blödning är det viktigt att kontrollera om blödningen är fetal. Även vid ett snabbt omhändertagande så riskerar barnet att drabbas av hypovolemi pga blodförlust. Vid misstanke på fetal blödning skall barnets primärjour omedelbart informeras, så att förberedelser hinner göras. För handläggning av barnet, se avsnittet om hypovolemi

Uterusruptur:  Livmodern brister vilket medför omedelbar asfyxi för fostret.

Överstimulering: Behandling med alltför hög dos värkstimulerande läkemedel leder till för täta värkar och nedsatt genomblödning av livmodern, vilket ger en för kort återhämtningstid för fostret mellan värkarna, med risk för hypoxiutveckling.

Långdragen förlossning: Alltför lång förlossning kan medföra att barnets normala resurser blir uttömda.

Instrumentell förlossning (sugklocka eller tång): Förlossning med sugklocka är kopplat till asfyxi, men sambandet är ofta svårvärderat eftersom indikationen för ingreppet kan vara hotande fosterasfyxi. Barnet kan då redan innan ingreppet vara utsatt för syrebrist, som sedan förstärks av en instrumentell förlossning.

vasaPrevia