Om en pneumothorax leder till uttalad desaturation och bradykardi behöver luften i barnets lungsäck omedelbart evakueras. Om barnet inte är akut och allvarligt påverkat bör pneumothoraxen röntgen-verifieras innan åtgärd.

Utförande akut

Placera barnet med sidan med pneumothorax uppåt och punktionsstället högt. Använd en relativt grovvenflon som kopplas till trevägskran med förlängningsslang.

Stick, antingen i främre axillarlinjen (I4-5) eller i medioclavicularlinjen (I2-I3), se bild B. Undvik området för det blivande bröstet. Eftersträva att gå in med nålen omedelbart ovanför det undre revbenet för att undvika att skada den artär som förlöper invid revbenens underkant (bild A). Ta bort venflonens mandräng när spetsen kommit in i thorax, och mata därefter in slangen ytterligare någon centimeter.

Aspirera med en 10 ml spruta, och kontrollera att sprutan fylls med luft. Öppna trevägskranen mot rummet och töm luften ur sprutan, stäng därefter trevägskranen och upprepa proceduren tills ingen ytterligare luft kan aspireras (bild C nedan). Upprepa sedan proceduren allteftersom pleurahålan åter fylls med luft, tills den tillfälliga lösningen kan ersättas med ett kontinuerligt pleuradränage. Observera att ett pleuradränage aldrig får lämnas öppet, eftersom luft då kan sugas in i pleurahålan under barnets inandning.

Den ovan beskrivna proceduren ska endast utföras på vitalindikation. I övriga kliniska situationer bör barnet röntgas och ett kvarvarande pleuradränage, kopplat till kontinuerlig sug, sättas under kontrollerade former med adekvat lokalbedövning och smärtlindring av barnet.

Pleuradränage kan även behöva anläggas akut på barn med uttalad hydrothorax, om vätskan i lungsäcken omöjliggör adekvat ventilation. Även här ska dock anläggande av dränage under ordnade, sterila former – med adekvat smärtlindring – eftersträvas.

Pleuradränage

Bild C. Evakuering av luft från pleurahålan.

Bild A. Katetern med nålen ska sättas in strax ovanför revbenet för att inte riskera att punktera artären som ligger precis under revbenet.

Bild B. Nålen kan placeras vid någon av punkterna märkta med cirklar.

 

 

Nu är det här avsnittet slut. Klicka på länken nedan eller använd menyn för att fortsätta: