Om barnet trots adekvat ventilation och cirkulationsstöd med thoraxkompressioner inte svarar med stigande hjärtfrekvens och bör farmakologisk behandling övervägas. Aktuella farmaka är främst tillförsel av extra syrgas och behandling med adrenalin intravenöst. I sällsynta fall kan även andra farmaka behöva ges.

newMedical