Varje gång ett nyfött barn måste tas till barnbordet för att få stöd under den initiala omställningen innebär ett trauma för barnets föräldrar. Även i de fall då barnet snabbt hämtar sig, utan eller efter minimala insatser från vårdpersonalen, föreligger behov av stöd och förklaringar för att upplevelsen inte ska utgöra ett trauma som stör föräldrarna under den för familjen så viktiga anknytningsprocessen. Det är därför viktigt att ansvarig vårdpersonal tydligt går igenom och förklarar det inträffade så att föräldrarna tryggt kan gå vidare.

Om barnet kräver mer omfattande insatser är det viktigt att föräldrarna omedelbart blir delaktiga i skeendet och fortlöpande får tillgång till uppriktig och tydlig information om händelseförlopp, barnets tillstånd och prognos.

Under den akuta HLR-situationen

 1. Arbeta aktivt för att de anhöriga som inte är fysiskt förhindrade ska närvara vid barnbordet.
 2. Bered plats intill barnet för den anhörige, och förklara att hen inte är i vägen. Det finns alltid utrymme för en förälder intill barnet. Ge möjlighet att hålla barnets hand eller på annat sätt röra barnet.
 3. Medicinskt ansvarig ska fortlöpande informera den anhörige om händelseförlopp, insatta åtgärder och varför dessa görs, samt om sin tolkning av barnets tillstånd. Om barnet har en missbildning är det viktigt att påvisa allt det som är normalt hos barnet.
 4. Utse en person som hela tiden kan stödja den anhörige, och även agera budbärare till modern (om hon inte kan lämna förlossningsrummet). Personen bör ha beretts tillfälle att öva rollen under teamträning, och kunna ge enkla förklaringar om vad som händer, baserade på informationen från den medicinskt ansvarige.

Efter lindrig asfyxi

 1. Föräldrarnas oro behöver bejakas och bearbetas. Det är väsentligt att berörd personal har ett uppföljande samtal även efter asfyxisituationer som bedöms som kliniskt betydelselösa.
 2. Barnets förmågor behöver åskådliggöras och förstärkas, så att föräldrarna genom vården av det egna barnet blir trygga i föräldrarollen.

Inför överföring till neonatalavdelning

 1. Gå in till modern med barnet (v.b. i transportkuvös) och ge henne möjlighet att se och röra sitt barn.
 2. Den anhörige följer med barnet in på avdelningen, och stannar hos barnet. Uppmuntra honom/henne att hålla om barnet, hålla dess hand, vara nära och på andra sätt ansvara för föräldrarollen. Om barnets tillstånd tillåter inleds vård hud-mot-hud snarast.
 3. Tillse att modern snarast kommer till sitt barn på neonatalavdelningen. Om hennes tillstånd inte tillåter detta, bör en personal (helst medicinskt ansvarig läkare) agera budbärare och informera om händelseförlopp och barnets tillstånd, gärna medförande ett foto med barnets längd och vikt antecknat.

Inför transport till annan enhet

 1. Medicinsk ansvarig läkare informerar föräldrarna (helst samtidigt) om barnets tillstånd och varför det behöver transporteras till annan enhet. Hen informerar även om hur transporten kommer att utföras, samt om åtgärder och ingrepp som kan bli aktuella efter barnets ankomst till den nya neonatalenheten
 2. Om modern är förhindrad att följa efter barnet till den nya enheten ska hon beredas tillfälle att träffa barnet innan avfärd, och informeras om dess tillstånd
 3. Om möjligt bör föräldrarna träffa transportteamet innan avfärd
 4. Transportteamet ska avrapportera till föräldrarna (ordna telefonnummer!) efter utförd transport.

Under den fortsatta vården

Föräldrarna bör snarast beredas möjlighet att gå igenom händelseförloppet tillsammans med den personal som handlade förlossning och neonatal HLR. För att de ska kunna bearbeta traumat krävs dels att de får hjälp med att förstå det inträffade, dels att genomgången är tydlig och prestigelös. Det är särskilt betydelsefullt att ordna en sådan genomgång om barnet transporterats till annan enhet direkt efter födseln.

BildF22