Hjärt-lung räddning (HLR) av nyfödda barn

Viktigt information 2017-04-18!

Just nu håller vi på att utforma en ny teknisk lösning för NeoHLR-utbildningen (resp. CTG-utbildningen).

Under detta arbete kan problem uppstå med kunskapskontrollen i form av att det hänger sig eller på andra sätt inte fungerar som det ska. Om ni har problem med kunskapskontrollen rekommenderar vi att ni avbryter och avvaktar tills arbetet med den nya tekniska lösningen är klar. Arbetet förväntas vara klart i augusti 2017.

Vi beklagar de eventuella besvär det medför.

Välkommen till hemsidan för utbildning i hjärtlungräddning av nyfödda barn, neonatal HLR. Utbildningsmaterialet bygger på de svenska riktlinjerna för HLR för nyfödda, och riktar sig främst till de som arbetar vid förlossningsenheter och nyföddhetsavdelningar, men är även öppen för allmänheten. Den som främst önskar en genomgång av de nationella riktlinjerna börjar lämpligen med innehållet under rubriken ”Neonatal HLR” till vänster, och fortsätter med texten under ”Tekniker”. Under övriga rubriker finns ytterligare, fördjupande information kring omhändertagandet av det nyfödda barnet

Livets största omvälvning

Det nyfödda barnets omställning vid födseln utgör den mest omvälvande fysiologiska händelsen under individens livstid. Under loppet av någon minut ska barnet övergå från fosterlivets relativt inaktiva tillvaro med utbyte av koldioxid, syre, energi och metaboliter över moderkakan, till livet i luft utanför livmodern med livslång, stabil spontanandning.

När förloppet kompliceras av minskat eller upphävt gasutbyte med sjunkande syresättning, ökande koldioxidhalt och sjunkande pH i blodet uppstår den kliniska situation som kallas asfyxi, som kan vara av varierande svårighetsgrad.

Flertalet nyfödda genomför omställningen utan komplikationer, men 5-10 procent har svårt att etablera en fullgod andning vid födelsen, och drygt två barn av hundra behöver ett mer omfattande andningsstöd. För en mindre grupp (mindre än ett av hundra nyfödda barn) leder situationen innan och/eller under förlossningen till en mer uttalad asfyxi med påverkad neurologi i efterförloppet, och för 1-2 barn per tusen födda blir asfyxin så svår att den hotar barnets framtida neurologiska utveckling och/eller överlevnad.

För dessa barn är det avgörande med omedelbart och kunnigt stöd för att klara övergången. Genom att ingripa snabbt och effektivt kan de som assisterar vid födseln underlätta barnets omställning, begränsa asfyxins omfattning och minska risken för allvarliga komplikationer.


Flödesschemat för neonatal HLR enligt de svenska, nationella riktlinjerna.