Barn med apné eller otillräcklig andning skall snarast (inom en minut efter födseln) ventileras med T-stycke (NeoPuff© eller motsvarande) eller revivator (”mask och blåsa”).

  • placera barnet så att fri luftväg underlättas
  • torka av ansiktet så masken kan hållas stadigt på plats
  • placera masken över barnets näsa och mun
  • ge barnet 60 inblåsningar/minut
  • eftersträva ett förhållande mellan in- och utandning på omkring 1:1
  • inled med luft (21% O2)

Kontrollera att bröstkorgen tydligt höjer sig med varje inblåsning! Vanligen fås ett snabbt svar i form av ökad hjärtfrekvens när ventilationen är adekvat. Undvik tryck med maskens kant mot ögonen, eftersom det kan utlösa vagal reaktion med bradykardi.

Problem med ventilationen beror oftast på:

  • luftläckage mellan mask och ansikte
  • barnets huvud böjt så långt bakåt eller framåt, att luftvägen stängs
  • att hakan inte lyfts tillräckligt utan att tungan ligger kvar bakåt
  • i sällsynta fall mekaniskt luftvägshinder (t ex tjockt mekonium, koagel) som bildar en propp som är i vägen för att luft ska kunna passera.

Nyfödda barn kan så gott som alltid ventileras fullgott på mask. Vid svårighet att ventilera barnet med ansiktsmask är ventilation via larynxmask nästa steg (barn > 2 kg) då orsaken oftast är att man inte lyckas hålla en fri luftväg. Går det varken ventilera med mask eller larynxmask bör mekaniskt luftvägshinder misstänkas och i förekommande fall avlägsnas. Att intubera barnet initialt är ytterst sällan indicerat, och bör endast i undantagsfall ske utan att man först luftfyllt barnets lungor. 

 

T stycke F2b ersättare

Ventilation med T-stycke.

Revivator F2a ersättare

Ventilation med revivator (”mask och blåsa”).

 

flodesschema del05