För barn >2,0 kg är larynxmask ett alternativ till intubation vid svårighet att ventilera med ansiktsmask. Det är också ett alternativ i de lägen intubation inte är möjligt.

För neonatalt bruk används larynxmask storlek 1.

När barnet förbättrats och etablerat en god spontanandning kan larynxmasken avlägsnas. Vid långdragen svår HLR-situation eller behov av fortsatt respiratorvård ska barnet intuberas så snart det är praktiskt möjligt.

flodesschema del14