För att möjliggöra farmakologisk behandling i de sällsynta fall (ca 1-2 per 1000 födda fullgångna barn) där barnet, trots fullgod ventilation och cirkulationsstöd med thoraxkompressioner, har en fortsatt bradykardi med hjärtfrekvens under 60 (ej stigande) måste kärlaccess/infart etableras. Möjliga infarter är:

I dessa sällsynta fall är det väsentligt att förberedelser för kärlaccess/infart påbörjas så tidigt som möjligt.

Att ge adrenalin i trakea rekommenderas inte då effekten är mycket oförutsägbar.


navelVenKaterisering

Navelvenskateter med korrekt (vä) respektive felaktigt (hö) läge för akut bruk.

Effektiv ventilation är grunden för all neonatal HLR och skall alltid prioriteras!

flodesschema del12