Resultatet av de insatta åtgärderna ska utvärderas fortlöpande. Vanligen svarar barn som får ett fullgott andningsstöd med stigande hjärtfrekvens och saturation. Vanligaste orsaken till att hjärtfrekvensen inte stiger är att ventilationen inte är korrekt utförd!

I de sällsynta fall då barnet, trots minst 60 sekunders säkerställd ventilation med tydliga bröstkorgshöjningar, inte svarar med stigande hjärtfrekvens ska thoraxkompressioner påbörjas om hjärtfrekvensen är lägre än 60 slag/minut.

Skälet till att ge thoraxkompressioner, trots hjärtaktivitet och sinuskomplex på EKG, är att barnets hjärtminutvolym är beroende av hjärtats kontraktilitet (hjärtats sammandragningsförmåga) samt antal hjärtslag per minut. Kontraktilitet och hjärtfrekvens sjunker vid tilltagande asfyxi och därför måste barnets blodcirkulation till vitala organ förbättras. Detta åstadkoms med thoraxkompressioner.

Vid asystoli ska thoraxkompressioner inledas snarast efter att fullgod ventilation etablerats.

flodesschema del09