Fungerande övervakning är central för att kunna följa förlopp och styra de fortsatta insatserna. Utan att försena eller påverka fullgod ventilation kopplas därför först EKG och därefter pulsoximeter (på höger hand).

Observera att även friska nyfödda barn ofta har en hjärtfrekvens <100 under den första minuten efter födseln.  Avtorkning av barnets hud underlättar att EKG-elektroderna får kontakt och sitter kvar. 

För att så snabbt som möjligt få en fungerande mätning av saturationen bör pulsoximeter kopplas i följande ordning:

  1. apparaten på, men proben ej ansluten
  2. proben på höger hand (=preduktalt)
  3. proben ansluts till apparaten

Ett barn som ventileras fullgott svarar vanligen snabbt med ökad hjärtfrekvens, och därefter något långsammare med stigande saturation.

flodesschema del07