Ventilationen inleds alltid med luft (=21% O2). Extra O2 ges sedan enligt saturationsmätning eller vid utebliven förbättring om saturation ej kan mätas. Flera studier har visat att barn som ventileras med luft:

  • snabbare etablerar egenandning
  • löper mindre risk för neurologiska resttillstånd

Tillförsel av extra O2 ges om SpO, uppmätt i höger hand (dvs preduktalt), är

  • <50% vid 3 minuter
  • <70% vid 5 minuter
  • <90% vid 10 minuter

OBS! Syrgasen ska sänkas om/när barnets SpOöverstiger 95%. Detta för att undvika hyperoxemi, som även efter en kortare period under och efter HLR kan var skadligt.

Vid tillstånd med uttalat nedsatt perifert blodflöde (svår asfyxi, uttalad hypovolemi) kan det vara svårt att få en tillförlitlig saturationsmätning initialt. Rädsla för hyperoxemi får då inte hindra från att ge extra O2 om adekvat ventilation inte leder till stigande hjärtfrekvens, då djup hypoxi kan vara orsaken till utebliven effekt av HLR-insatserna. Kontrollera alltid att ventilationen är fullgod och så snart saturationsmätning är tillförlitlig kan den styra vidare syrgasdosering.

(Hyperoxemi= högt pOi arteriellt blod)

F24Diagram

Syresättningens utveckling under det fullgångna, friska barnets första minuter efter födseln (ur Dawson et al, Pediatrics 2010).

flodesschema del08