Intrauterin asfyxi och fosterövervakning

Ett friskt foster har stor kapacitet att klara en lätt till måttlig asfyxi under förlossningen genom att redistribuera blodflödet från extremiteter och gastro-intestinala organ till hjärta, hjärna och binjurar; samt genom att minska energiåtgången i cellens processer.

Vid svårare asfyxi tilltar hypoxin, koldioxid ansamlas och fostret utvecklar en respiratorisk acidos, samtidigt som perifera vävnader övergår till anaerob metabolism med åtföljande metabol acidos när genomblödningen i vävnaderna sjunker. Kemoreceptorer aktiveras och utlöser bradykardi, samtidigt som katekolaminer frisätts och ger perifer vasokonstriktion. Vid en total syrebrist tar det ungefär 10 minuter innan asfyxin är så uttalad att det finns risk för bestående neurologisk skada eller död hos fostret. I situationer där fostret är påverkat redan innan den akuta asfyxin är toleransen för syrebrist dock betydligt sämre och skada inträffar tidigare.